OCR Output

UE E EI D RIRE A rita g BE IE DOE CdA

ot Siálenes Wärdighet. n

och barmhertighets beläte i menniſkiones hiertas af- €€
feter, hans räâttferdighets / helighets och renhets ‘©
beläte i menniſkiones wilja/ hans wänlighets / behag- €
gelighets/ liuflighets och ſannings beläte i alla men- €
niſkioncs âthäfwor och ord/ hans alsmächtighets be- ‘
lâteithet gifna/herre-wäldet òfwer hela jordenes kreß/ “
och i fruchtandfwer alla diur/ hans ewighets beläte “6
i enviſioned odóôdelighet. Om andra creatur fan “
man ſája/ aËGud hafwer lemnat ſina fotſpor i them/
och intryckt them nägra tekn/ hwaraf hens alsmäc{)¬
tigher / wislet och godhet bôr árkánnas; men menníis
ſian / om jag fár ſá tala/ hafwer fâtt Guds anſichts
aftryck/ o< hos henne finne wi ſádana tekn / ſcm myc¬
fet flarare fôrehâälla oß Guds fòôrdolda wáſende och hans
wilja / án- alt annat/ ſom âr i then ſynliga werlden.
Hwad Gud ár i ſitt: wáäſendeé af naturen/: thet ſkulle
thenna ſiälen wara i belâtet/ efter nâden; hon ſkulle
wäl icke wara Gud ſielf/ doch pâ thet bäſtaſattet fôres
ſtälla Guds herlighet / alsmächtighet / wishet / godhet
och fägring; hon ſtulle wara thens Högſtas lycita/
allá andra creatur til fôrvndran och til godo / ett káxl/

9. 17. Nu faſt án ſatan med ſin macht och illiſtige
het/ af förgifftad afwund och ondſto/ och af fientelig¬
het emot Gud / ſom honom fôr hans hôgmodé uil fòr4
faſtat hade / hafwer gifwit ſig ihop med thet edla beläs
tet / och förderfwat thet genom ſynden / hwartil han
förledt menniſkian / och ohelgât thens hôgſtas. boningz
likwál hafwer thet icke kunnat vtſläckia then kärlekérika
Stkaparens ifwver/ vtan han áâx allenaſt ſà mycket mcr
vptáänder/ och hafwer then barmhertige Guden hellre
welat òpna och therpà tilſättia hela ſin: nâdes-ſtatt och
rifedom/ án lèmna menniſkiones ſiál,/ ſom hau à hôe

| Da « gels