OCR Output

10 Sidle- Sfattens föórſte Del/

ſin menlóshet war af ſin Skapare beprydd? Hou war
en Kegſarinna och rät Furſte dotter/ beprydd med Gu¬
domelig wishet | klarhet / renhet / helighet/ godhet /
liuflighet och allehanda fullfoinlighet; hon war en klax
ſpegel/ hwarvti thet ewiga liuſet med lîtt ſen ſig för¬
luſtade; hon war ſäſom ett Chryſtall-klot/ fullt med
“rent watn/ hwarigenom ſolen ſkiner / och ſitt ſen litas
ſom fägre och behageligare giòr; hon war en jordiſk áns
el eller ande/ med fkôtt iklädd / hwilket hon helt och
ballit med ſin liféfrafft liufligen vpfylte / och-thervti
med nòôje bodde och regerade / ſáſom i ett ſkôut palatzz
hon gik / ſäſom thens Hôgſtas Brud/ likaſom ibland
roſor och liljor ſpaßerandes; han förde henne wid han¬
den / hans lius loſte altſtadigt omkring och genom hen¬
ne / the helige Änglar omhwärfde och betiente henne /
the andra creaturen vndrade pá och behedrade hennez
hon war en behagelig källa; ſom fi> ſitt 'watu vtur Gus
domſens diuphet / jag menar | ſom hade ſina tan>kar
af Guds ingifwande / och ſyffftade med them til Guds
ähro. Korteligen: hon war thens Höôgſtas helga bos
ning pà jordene / hwarvti han wille hwila och wiſa ſi
härlig: therfore hade han efter alla andra creatux ſid
ſapat henne/ och therpà hwilat.
»„ $. 16. Gud hafwer ſkapat menniſkian/ ſäger en gu¬
„„ delig Lárare/ren/ klar o obeſinittad/ med alla krope
„ ſens och ſiálenes kraffter / at man i henne ſulle ſe
» Guds belâte/ doch i>e ſäſom en dôd ſugga i en' ſpes
»» gel / vtan äſom then oſynliga Gudens och hans dôfe
» wertinätton ſkdna inwärtes fördolda ſffapnads ſanns¬
„» kyldiga lefivande concrafait och lifnel\/thet ár/ hans
»» Gudomeliga wishets beläte i menniſkiones föritánd /
„hans godhets / längmodighets / ſachtmodighets. o<
» tolamods beláte i menniſkiones ſtane / hans rs
GN t TD