OCR Output

8 j __GSiäle-Skattens förſte Del/

hwilcken en gammal Lärare ganſka wäl ſäger/ at hon
hafwer mera/ ſom gudomeligit är / i ſig/ än hela werl¬
den. Ett hus/ ſom härligt och konſtigt är byggt / med
allchanda koſtetigit huêgeräd / ſtôna mälningar och be»
ſynnerliga LEN förfedt / thet wittnar wäl
om ſin Herres rikedom och häârlighet/ men han ſielf
ſtattar likwáäl et wälſkapadt och tned allehanda ſkóna
kroppſens och ſinnets gäfwor beprydt barn /-mocket hô¬
gre / än hela huſet. Hwad är ett hus emot ett barn?
Och hwad är werlden emot ſtälen?

$. 12. Man hafwer exempel / at en menniſkia / ſom
ſkolat miſta ſit lif/ antingen efter Ms rátts dom/
eller genom fienteligit wäld | hafwer budit och betalt
ganſka mocket / til at behâlla thet. Soinlige hafrwoa
budit à mycket ſilfwer) eller guld / eller perlorx / ſom
wägt lika emot them ; ſomtige hafwa ſlâpt hela Kos
nungariken/ allenaſt at behâlla lifwet. Men när ſtäs
len/ thet owärderliga Klenodium/ âr en gäng,/ genom
Guds ráâttferdiga dom / antwardad til ewigt förderf/
hwad wil tà menuifſkian biuda eller gifwa / til at frdlſa
henne? Hwareſt wil hon finna en lôſe-penning/ ſom
allenaſt uâgorlunda kunde ſtattas lika emot henne? ¬
Ser tu/ min menniſkia/ huru hôgt tin ſiäl ſkattas af
O JEſu? Och huru dyr tu billigt bôr achta

enne?

F. 13. Men wi mäſte ike mena/ at thetta är ett 0
grundadt tal. Siälen är af Gud omedelbart vti men¬
niſtian inbläſt/ ſom hans ord ſäger: H5Lrren Gud
Kiorde inenniſ?iona af jordenes ſtofft/ och inblâſte

1,Moſ, b. pti ans näſo en lefroande anda / 0ch à wardt
27 menniſtign en lefvoande ſial. Kroppen är wäl giord
af jordene/ och ſtal roagrda til jords tnen ſrälen hafwoer

ſitt vphof af en beſynnerlig Gudomelig wärkan : gr