OCR Output

“bil Sidlénes Wärdighek. | 7

fig liſteligen af ſatan förledas/ och ſin prydnad ſig ifrän
röfwasz the hafwa fôr ett âple/ thet hau tubbat them
til/ bortbytt och förſatt Guds belâte; och thetta fynnet
loder/thy wärr! ännu wid thet förderfwade menuiſtlí¬
ga hiertat / at thet ringa achtar och wärdslöſt i äf¬
wentyr vtſätter ſin ſiäl/jemwäl efter thet ſura och ſwä¬
xa arbetet / ſom Guds Son pá hennes förngelſe och
vpráättelſe auwándt hafwer, Therfôre wilje wi/ i theßa
Sile -Predikuingars begynnelſe/ korteligen handla
om Sislenes hôga VWardighet.
6.10. Wär Saliggiörare lägger i wär Text / ſä kil
- äjandes/ then menniſtlige ſiälen i then ena / och hela
weriden i then andra wigtſkälen/ och lemnar then förra
thet vtſlaget/ ſäijandes/ om án en menniſkia kunde fôr¬
werfwa hela werldena/ med all hennes herlighet / âra/
hôghet/ rikedoin / ſkatter/ wälluſter/ präl och glädie /
hade hon ántä iutet wunnit / om hon theremot ſulle
forlora ſin ſiál. Thet wore likaſoin jag wille“ gifwva
nägon hundrade tuſend riksdaler/ eller nägra millio¬
ner/ fôr hans hierta; hwad hulpe honoin penuingarz¬
na/ om han än hade them ſtändande oukring ſtg i ſtos
xa ſäckar och pungar/ och wore âgare til them/ om ther¬
emot/ rax efter thet han fäâtt penningarna / hiertat
ſtulle rifroas honom vtur kroppen ? Hwad âro pen¬
niugar / fôrvtan lif? Och hwad är alt werldenes godz/
föôrvtan ſiälen? Hwad hielper fäfängeligheten/ förvtan
ewigheten ? Hwad hielper thet/ om jag hafwer och
áger alt en liten tid/ och fortapar mig ſielf och min
ſiâl i ewighet ?

$. 11. Werlden är en herlig byggnad/ af allchanda
gâfwor och âgodelar / hon âr eit then ſtora GUdens
_Múáſterſtocke / hwarvti hans Majeſtet / wiehet | macht
och godhet lyſer; men hon mäſite wikg för. ſiälen h ef
4 | G wil