OCR Output

ÂPpocs» 2:
25 Y

ter ſign alleſtádes / och hâller Guds Ord fôr gäckeri}
Kyrkio-Diſciplinen ár’förfallen/ o< hwareſt en ifrig
redikant ſôker och begonner nâgot / hwarigenom han
òrmodar ſtaffa nâágon nytta/ til ſin Guds âähro o<
the edla.ſtälars behällande/ ſà ſtà wal tio diellar honom
i wägen/ och werlden/ ſatans förtrognäſte wän { hinz
drar och afwärjer med all- macht / at ju i>e alt fôx
mänge mága/blifwa ſalige. Och thet är ſom giôret/ at
rátte trogne Stäleherdar / ſom weta/ hwad theras äms
bete och plicht fodrar/ rôrrâtta thet med ſuckan/ grât
och fiagau/ och man ſer them ſâllan ráätt glada. |
$. 5. Doch hafwa the then tröſten / at then allwoe¬
tande / nâdige och barmhertige GUden// ſom pròfwar
hiertan och niurar/’ lâter ſig ndja med theras hicrtans
heliga vprichtiga mening{ med theras gudeliga tfwerx
och âäſtundan/ med theras trágna flit och arbete. Jag
wet tina gierningar/ och titt arbete/ och tin bedróf¬
welſe]/ och tin fattigdom/ 0ch ritt tolamod/ och at
tu ie mà lida the onda/ ſäger wär Saliggidrare til
ſina tienare ; han ſer the târar / ſom the i lôndem vt¬
giuta ôfroer thet fôrddade Zion / han hôrer theras ſuc¬

ifiver och arbete / och wil ie lemna thet olônt / faſt àn
the icke hwar gâäng hina til thet äſtuhdade mälet. En
trogen och flifig Chriſti tiénares arbete är icke. fórta¬
padt/ omſtônt icke hwar gäng/ fôr-dieſwulcus och werl¬
ms ondſto ſull / en ſtor och ôgonſkenlig uytta theraf
Él 4 ' |

/ $. 6. Icke mindre mäſte Ahôragre taga then Heliga
Apoſtelens vtſago i acht/ och läggia ſig winning om/
at the âro the trogna ſiäleherdar/ ſom GUd af nâde
them gifwit hafwer]/ lydige/ följa them / och icke, AON
oiDs