OCR Output

_ſomling/ hwilka han hafwer förwerfwat med ſitt

Ezech. 3:

perlox eller edle ſtenar / ‘vtan menniſkiornas ſiálar /
hwilfka GUD til thet ewiga lifwet ſtapat / oh Chriftus

och the ſtola giôra rákenſkap therfôre/ſâſom fôr ett an¬
befalt koſteligit-Klenodium # GUD wil kräfja them/
ſom genom theras wällande förtäpade warda/ vtu the¬
ras hânder. Therfdre ſtola the wakà ôfier ſiálarna /
thet är} the ſola med hôgſta flit lâta ſitt ämbete wara
fig angelägit / the ſtola hafwa omſorg/ bedia { falla /
formana/ âtwarna/ lâra / trôfta/ dag oh natt wara
ſyſloſatte med thenne högwichtige beſtällningen och pä
henne tänkíg/ jemwäl/ fi myet hos them ſtär / med
alt alfwar o< wakſamhet förhindra/ at icke en endg
fiál má blifwva föôrtapad.
$.'2. O ett ſwärt ämbete! O enmer än menniſklig
omſorg! Hwar och en menniſtia hafwer nog at giôra
med. ſut eczeit pe (thet-alla the fornimma/ ſom med
alfivar ſôfkia ſtn ſalighet.) En vprichtig Chriſtens egit
hierta giòr honom hans lefwerne bittert / emedan thet
behöfwer ſtadig vpſicht/ ſtadigt twäng/ äterhäld o<
_förbâttringz och en Predikant imáſte waka/bedia/ ſorja
och giôra rákenſtap fôr à mânga ſiâlax? Sannerli¬
gen/ när jag thetta ofta râtteligen begrundaxr och förer

Predikaut. LA ;
3. Om Nicetio Erkiebiſtopen i Trier / berâtta

ronenl¬

Viſkops ſtet / och nágre Texter af Skriftent vpláftea!
| bte TOE e Pâude