OCR Output

14 „Förefahl tilthap

__ en rett ſatt; Ty thenna boken âr bâde med the
ſtônaſte then helga Skriffts och troncs lârors
Guldſtycken / ſäſom ock med the bâſta ſuvcler af
moralier o< luſtorier genom ct à behag:¬
ligtt ſett at ſkrifwa/ upfyld/ at man kan oômje¬
ligen blifiva ledze wid at läſa/ och ſälunda ther
utur ſamka en rikcdom af upbygghet. En
Ständs- Perſon ônſkade / at alle Chriſttié /

ſom funna láſa i bof / mátte ſtaffa ſig/
lâſa och betrahta then Scriveriſka Siâ¬
le- Skatten/ om de \vißerligen ther¬

‘uti finna thec ſom the hârtils antingen
ide eller fórgäfwes ſdft / nemligen en
grundelig auledning til Guda(htighe¬
tenes dfning/ oh en fârne tróft i
„alla fórefallände aufechtningar/ lefkam¬
lige o< andeliga. En annan hôg Perſon
___ Srkactade ſig oly>elig/ at hon ide ſkulle
__hafïva kendt thenna dyca Mannen/
máädan han lefde; doch giorde hon ſig
Förſäfrad / at Gud ffulle hôra hennes
dn / och för then vpbyggelfen ſtull/ſom
hon utur hans Siâle - Statt IL!

Te | 1 009¬

1
FSSD TC Ä Ä ÄRMEL ESET ÄR qu