OCR Output

SL ÉD DG GL E A

Chriſteliga Liſarán. “10k
lifadant tal föreſtálk. Och faſtäán jag ide
fôrmodar / at i thetta wercet âr thet ringa¬
ſte/ ſom ide âr the helſoſamma drds efterſyn
lifmätigty/ jemwäl här ofwanföre in fôr min
Gud betygat hafwer / at jag aldrig haft nà¬
got vpſât at ſkrifa nâgot / ſom ifrân hans
retttrogna kyr>kias ſamdrächtiga mening afz
iita / och henne med nya ſaker bedrôfwa
funde; à wil jag do</ til ôfwer\ôd/ hâr¬
med vppenbarligen/ hafiva mig fôrklarat / at/
om nägonſtädes nägot / ſom icke är then Helz
ga Skrifft/ the gamla tros bekennelſerna/then
ofórandrada Augsburgiſka bekennelſen oh
then Khriſteliga Concordiæ - boken liîmä¬
figt / wore mig/ ſâſom en ſwag menni-_

jag thet ide fôr mitt / vtan wil gerna/ wid
nâgot Gudfruchtigt Khriſteligit hiertas fôrſta
pâminneciſe / thet ombyta: til hwilken ända
jag jenitvàl thetta werdet / med alla andra
mina ſkrifter / wil hârmed hafiva antivar¬
dat ât then Evangeliſka retttrogna kyrckign
at ôfverſes och at therom dômas. _
_Sluteligen dnſkar jag af mitt hiertas grund?
at then nädige och barmhertige Guden thetta
honom helgada arbetet ſà wälſigna wille/ at