OCR Output

10 _Sóörefahl til thé |
gäſtebudsmältid / wid hwilken man med fulla
fat bâr fram/ och ſetter fôr ſina kára Gâjicr
mera/ ân nóôdtorften fodrar/ hwilken min
rundhet föôrmodeligen lärer wara ingom emot.
Men ſffulle man mena / at widlöftigheten wid
läſningen lärer fôrorſaka nägon ledſamhet / (à
betygar förfarenheten / at hos Gudfruchtiga
ſiälar hungren wäxer wid öfwerſlödandet / och
at Gudeliga och Himmelſka ſakers âträ i ätniu¬
tandet tiltager: Doch hafwer jag med godt be¬
tenc>iande/ fór thet ſwaga fôtrets Œull / ſom
ſnart trottnar ivid audeliga ſaker / när thet fâr
ſin wilja / delt predifningarna iwißa afſkôrder /

Paragraphos ) jemwáleljeſt hâllit god ordning /

tſkilligt afhandlat âtſkilliga ting / mängen
gâng nämnt och wijſt then förſta/ andra och
tredie nyttan / at then benâgne láſaren alleſtäs
des mâíte hafiwa tilfälle at afbryta/ ochenan¬
nan gâng med ny andacht i lâſningen fortfara.

ESfkriftene likmätigt / med then Evangeliſka
_Kyrckians tros : och bekennelſe- bóker / o< med
hennes berômda och beprófwvada Theolog1sz
hafwer jemwaäl / hwareſt jag ment thet nôdigt
wará/ theras egna ord infôrdt / ‘eller ât min¬
ſtone i brädden gifwit tilkenna / hwareſt the i
fina ſrifter om ſâdant handlat / och tines

N ifadan