OCR Output

ü Fôrefal til then

ór at predifa/ Guds Son hafwer ju i ſina
dttsdagar o> predifat / oh then Helge Ande
Gei genom the Heliga Evangeliſterna lâtit
ans predikningar fôr oß vpſkrifwas oh fram¬
läggias. Ach huxu ly>ſalig âr en Predikant /
enom hiwilken JEſus predikar! genom htwilz
en thet ewiga ordet kalar/ then ewiga kraften
werkar/ khet Himmelſka vale tp then Gu¬
domeligà hugſwalelſen hugſwalar/ och then
dfwerſte Herden ſin kära hiord föder! Werlden
är i>e werd at Nd ebs man/ wet ej hel¬
ler at tverdera honom: hwad förſtär ſig hanen
pá perlan / ſwinet pà balſamet / hunden pà hele¬
gedomen/ och bonden pá edlg ſicnar? Rettfin¬
nige Predikanter hôra med til Guds fördolda /
o< Guds Barns vppenbarelſes dag ſkal lära /
Huru hôgt the infôr Gud hafiya achtade warikt.
_ Men had theßa Predikningar widkom¬
iner / à öfwerläter jag tig wäl/ om tu Chriſti
Anda o ſinne hafwver/ omdômet om them;
men föôrſäkrar tig/ at the koſtat mîg mängen
ſwett / mängen ſu>kning/ my>et dh ſtort ar¬
bete/ iny>et-bediande o< wakande / innan the.
kommit til tina händer / och jag hafwer ett ſâ¬
dant förtroende til Gud genom Chriſtum / at
tu hâr ide nâgot tomt ſna>/ vtan en hiertelig
“_frogen vnderrettelſe och trôſt fôr tin ſiâl aus