OCR Output

Mitldhglddtigailtatttttdattes
SSS SSESES
FEEEF EFFE FESF EE ÉFEEEEEFE EFFE

__ Woörctal.
Til then Chriſteliga ipälmenande

äſaren.
Min i Chriſto JEſu rade och elſkelige

âſare.

ZNteligen âr thet genom Guds näd

lommit/ at the til Guds Kyrkios tienſt vtgàä
i werlden, Thet hafwer dragit nägot längt
vt / fôr mänga- förhinders ſull / them antin¬
gen HErren ſielf/ efter ſitt helga râd och wilja/
eller mitt ſwära och mödoſamma embete / eller/
efter then hôgſtas tilſtädielſe/ diefwulen 0
tverlden giordt hafwa; men Gud gifwe/ at o
här má ſonnas thet ordſpräfket: Hivad fom
lenge förtöfivar / thet blifiver godt.
Föôrachta i>e / min fkäraſte lâſare! eho tuáſt/
thenna Friften / ſà at tu ſâger med werlden :
Thet ar Predifningarz jag MURE