OCR Output

e _ Yiſkrifft til then

na gángen kan och wil jag intet mer ſäja/ än:
- Alt hwad jag âger och âr/ thet âger och âr jag
af min Gud: af Guds näd är jag thet jag áâr!
Huru ffulle jag tà annorlunda thet anwenda /
âôn til min Guds berôm och pris? Jag ſeer ett
blomſter/ när thet ſtär i ſitt prâl/ vtbreda fig
emot Himmelen och Solen ſäſomen liten jordiſk

kenna) at thet hafier wäl i jorden ſina rôtter/
men ifrân Himmelen ſin fägring och ſina krafter
jag máſte ju ámmas/ om y BA otaclſam¬
_mare/ n ett liflôſt creatur., Sä ware nu thet¬
ta mitt ſtadigwarande tenieſpräk : Alt af
Gudi/ Alt i Gudi/ Alc for Gud! Jag
_wil/ minGud/ medalla frafter oh fôrmágo
mig vtbreda/ mädan jag päjorden lefwer: jag
wil/ med kinhielp / ôſter vt och weſter vt / ſôder
vt oh norr vtz à my>ct möjeligit är / fördela
the gäfwor/ ſomtuaf nd mig gifwit hafwer /
o / ſà widajag fan / vpfyllaalt med luchtenaf
tin kundſkap : lât mitt vpſät och mín âſtundan
tig wal bchaga/ min Fader! | :

Jag âx och blifwer tin

Ödmiukaſte

egen och ewige tienart. |
CHRISTIAN SCRIVER,