OCR Output

4 ___ íſſkrifft til the ¬
x0 / med ny troo fatta / och med ett nytt lei
werne bepryda thet gámbla / ‘ſm wi af tig /
genom tinaPropheters och Apoſtlars/ och the:
ras trogna efterfôljares hand fâtt hafwe! Ach
om wi doch alle/ ſom hafve och bekenne then
gamla Apoſtoliſka lâran/ máâtte genom henne
blifiwva nya creatur i Chriſto ! Ah min Gud!
lât thenna ſkriften genom tin näd ôfweralt hiel:
pa nâgot hârtil! Gif at alle the ſom henne lâ
Gi /_i henne. kenia tin kraft / rôna tin Anda/
“ \inaka tín ſôtma / âtniuta kin krôſt /. och at gô¬
xa tin aldraheligaſte wiljg upmuntras mâga!
Jag hafwer ſamkat blomſter/ och planterat ut
__ them pà wißa. plaßar och ſängiar; lât the Chri:
ſteliga ſiälarna wara bien / ſom med glädie at¬
niuta hânungen / hiwilken ifrän himmelen i
them fluten âr ! Lät allenaft alk à ly>cligen
aflôpa/ at titt namn/ min Gud¿ tin godhet /
tin kärlek / lângmodighet oz barmhertighet /
tin alsmechtighet och wiſhet/ och alla tina un¬
der / ſom tu pà oß fattiga menniſkior bewiſar/
máâga. ôftoer alt än mera / ân tilfôrenne / pri¬
ſade warda! Lät thetta werket wara ett Vd¬
felſekiäril / hwarigenom tin kundſkaps lucht
alleſiädes mà uppenbarad ! Lät thet warä en
âminnelſe til tin kerlek/ ſom tu emot mig MEE
Vr j ; af.

matr —