OCR Output

“ Curfurſtl aN r Öfver - Hof- Predifants

< Condliſtorial- is E

4 Tilke upbyggeligen oh ‘róſteltgen handlas

Wöerdighet / diupa och ômkeliga Syndafall / Bettringoch Förnyelſe
genom Chriſtum, Gudeliga och helga Lefwerne / margfaldiga Korß
och tróſt under Korßet / ſaliga afſked vtur Kroppen/ triumpherande
och gina IE N idg Frôgd och Salighet;
or tyectt

Fthe ordenteliga Wekupredikningarna hans an¬
Detente Chriſteliga Förſamling förehâllen / o pà inánga gud

- fruchtiga Siálars trágua begâran widare vtfördz- E

nings allernädigſte Privilegio, N

Til Trycet befordrad af 08
REINERO BROOCMAN,
Paſtore wid then Tyſka Förſamlingen i Norrköpinge

Scdan han under bemälte Paſtoris wärd och inſeende blifwit ps thet Swe uffa ¿5 : ;
Tungomálet öfwerſatt af rt :

ANTONIO MÜNCHENBERG,
Paſtore i, Borg oh Lét/7

_SCOCKHOLM,/ uti Kongl. Bofery>eriet TETA E
| Hos JOHAN HENRICH WERNER, Es
Direétcur ófiver alla, A rpeferiel i Ritt/ Ms (72