OCR Output

PIETISMENS VÄSEN, ALLMÄNNA GESTALTNING OCH BETYDELSE JT

nom. Församlingen kan icke bindas vid en fastställd liturgi och dess,
böneformulär, ej heller vid symbola, ej ens vid fasta helgdagar. Refor¬
mationen är icke afslutad. Man får icke stanna vid Luther, Zwingli
och Calvin. — Under Cromwell försöktes den praktiska realiseringen
af independentismens idéer. Men de heligas parlament blef det
sista stora försöket att realisera den medeltida idén om en af reli¬
gionen behärskad kultur. Anabaptismens idéer hade nått sin höjd¬
och vändpunkt, och independentismens politiska fall blef inledningen
till ett nytt förhållande mellan religion och samhälle. Den religiösa .
entusiasmen afstår från hoppet att kunna kristianisera samhället
såsom sådant och inriktar hädanefter sitt arbete på de enskilda för
att vinna dessa för Guds rike och organisera dem till arbete för detta
på frivillighetens grund. — Många af de tankar, vi funnit hos inde¬
pendentismen, skola vi senare finna inom pietismen. Huruvida
och i hvad mån en inverkan af independentismen föreligger, är en
öppen fråga.

Ur den stora independentistiska rörelsen framgick, själfständigt ,
präglad af Georg Fox” personlighet, kväkarnas åskådning.! Dess ledan¬
de grundidé är läran om det inre ljuset, »den omedelbare Kristus», som I
uppenbarar sig för hvarje sanningssökande människa såväl utom /
som inom kristenheten. Detta inre ljus och icke Skriften, som blott
medelbart är Guds ord och blott genom det inre ljuset kan förstås,
är det religiösa lifvets och den religiösa kunskapens enda källa,
och genom denne »inre Kristus», icke genom den historiske Jesus,
sker återlösningen rent invärtes, oberoende af all yttre förmedling,
hvarför alla brukliga yttre kyrkliga former, alla kyrkliga handlingar
och ämbeten bortfalla. — Det är för vårt ändamål nog att erinra
blott om denna kväkarnas grundidé och dess allmännaste konse¬
kvenser. Vi skola senare möta dem äfven på lutherskt område.

TT.

I den holländska praecisismen finna vi en med den engelska
puritanismen besläktad och af denna influerad riktning, hvilken
företer samma allmänna utvecklingsgång från ett konservativt till

! WEINGARTEN, a. a. s. 185 ff. BUDDENSIEG, Art. Quäker. PRE". XVI,
ST I5O ff