OCR Output

6 E. LINDERHOLM

der von ihm gefährten Geistes- und Glaubenskämpfe, wie sie ener¬
gischer kein Volk der Reformation in ihrer beiden ersten Jahrhun¬
derten durchgefochten.» Såsom vi skola se, kunna bestämda
inflytelser af den engelska puritanismen konstateras i pietismens
historia. Under de långa, grymma förföljelserna mot puritanismen
och dess presbyterianska kyrkotanke skärptes dess stränghet till
det yttersta och frambesvors separation och en radikal vändning
inom den engelska fromheten.

Independentismen! eller kongregationalismen blef af utomor¬
dentlig betydelse för hela den kommande religiösa utvecklingen
inom protestantismen. Framgången ur beröringen mellan kalvinsk
fromhet å ena, holländsk anabaptism och holländska toleransidéer
å andra sidan, grundlagd af Rob. Brown, fastare utvecklad af den
ädle och lärde John Robinson, växte independentismen i puritanis¬
mens hägn, blef under 1640-talet en väldig massrörelse, öfverflyg¬
lade puritanismen, kom med Oliver Cromwell till makten och omin¬
tetgjorde Trealiserandet af puritanismens stränga statskyrkoidé.
Radikalt brytande med statskyrkosystemet i hvarje form, kräfver
independentismen religionens fullständiga oberoende af staten och
fullständig individuell religionsfrihet under förutsättning af statens
'allmänt kristligt-sedliga karaktär. För independentismen ges det
ingen allomfattande, enhetlig synlig kyrka. Den allmänneliga
"kyrkan består af congregatio praedestinatorum och är osynlig intill
dagarnas ända. Här i det synliga ges endast den enskilda försam¬
lingen, congregatio, af lefvande kristna, oberoende både af stat och
andra tilläfventyrs associerade församlingar och underkastad endast
Kristi, resp. Skriftens auktoritet. Puritanismens aristokratiska
presbyterledning ersättes af ett genomfördt demokratiskt styrelse¬
sätt. Nyckelmakten tillkommer icke vare sig ett episkopat eller
ett presbyterkollegium, utan församlingen såsom sådan. Lekmän¬
nen, som äfven i kontinentens reformerta församlingar fått deltaga
blott i styrelse och förvaltning, bli religiöst fullmyndiga. Skillnaden
mellan präst och lekman faller, och det allmänna prästadömet genom¬
föres. Hvar och en har rätt att tala i församlingen. Bibeltolk¬
ningen beror ejlängre af den skolmässiga teologiska utbildningen utan
af den personliga religiösa insikten. Bibelns inspiration står fast,
men det ges ock en fortgående inspiration. Subjektivismen slår ige¬

TI IWEINGARTEN, la. .va. $: 244. ITROPLTISCH, a 0a.s. 588 ff. MORLLER:
KAVERAU, & a. s. 358 ff.