OCR Output

PIETISMENS VÄSEN, ALLMÄNNA GESTALTNING OCH BETYDELSE 5

strängt kalvinska dogmatismen, dess rigorösa kraf på en »pur» eller /
renad kult och presbyterianska författningsideal, för att i stället fästa
oss vid dess religiositet, framträder i reaktion mot den katolicerande
anglikanska kyrkan ett energiskt kraf på personlig religion, hvaraf /
åter följde en kamp mot allt slags sakralsystem och särskildt mot |
läran om en nyfödelse genom barndopet. I puritanismen kräfves |
en personlig medveten omvändelse och nyfödelse, och härpå inriktas
det religiösa arbetet. Rich. Baxters »A call to the inconverted to
turn and live» utgick på ett år i 20,000 exemplar. Sammalunda
kräfves ett heligt, af religionen alltigenom behärskadt lif. Inför
den mera vidhjärtade och humana men världsliga anglikanska kyrk¬
ligheten blef puritanismens fromhet, hvad pietismen senare blef för
den lutherska ortodoxien. Den, som i likhet med Baxters föräldrar
förde en allvarlig vandel, undvek lyx, nöjen och förlustelser isynner¬
het på söndagen och gärna sökte uppbyggelse, kallades puritan.
Mystiken och innerligheten äroicke främmande för puritanismen, men
dess egentliga lösen är praktisk kristendom. »The practice of piety »
hette ock biskop Lewis Bayly's mycket lästa och till många språk,

äfven till svenska, öfversatta verk. De ursprungligen zwinglianska,

närmast från Joh. a Lasco och hans för samling i London lånade pro¬
pheseyings voro af prästmän ledda konventiklar och hade liksom

senare 1 pietismen ett praktiskt religiöst syfte samt afsågo framför

allt att fostra till en aktiv, verksam kristendom, främja en allvarlig
församlingstukt, en sträng sabbatshelgd och en strängt religiös discip¬
linering af hela lifvet under bannlysning af lyx, nöjen och lustbar¬
heter, utan tvifvel en lagisk och ensidig, men målmedveten och i

högsta måtto energisk viljekristendom. Mäktigt var ock purita¬
nismens arbete i predikan, katekisation och vård om de lägre folk¬
klasserna och oerhörd dess väckelse- och uppbyggelselitteratur,

företrädd at namn som FPerkins, Sibbs, Jer. Dyke, Bayly, Elall,

Goodwin, Baxter o. a. Resultatet blef protestantismens inre seger)
i den anglikanska världen. »Er war es», säger Weingarten! om puri¬
tanismen, »der die Reformation in die Herzen eingefährt und sie

aus einem Staatskirchenthum in ein Gemeindechristenthum um¬
gewandelt hat. Dassin England und in Amerika christliche Fröm¬
migkeit eine nationale Macht geworden und geblieben, ist die Frucht

geschichte?, s. 338 ff. WAKEMAN, Den engelska kyrkans historia, s. 305—366, ser
här som eljes utvecklingen från ensidigt anglikansk synpunkt.
! Die Revolutionskirchen Englands, s: 435.