OCR Output

KXIX

NORDIN, HJ., Några bidrag till kännedom om kapellanernas ställning i
Sverige under förra hälften af 1700-talet särskildt med afseende
på förhållandena inom Upsala och Vexiö stift. Strengnäs 1895.

Nordisk Tidskrift 1887. Stockholm 1887.

NORLIN, TH., Svenska kyrkans historia efter reformationen. T[I:2.
Lund 1871:

NorrBY, C., Läran om den kyrkliga själavården. Upsala 1899.

NyGÅRrRD, FR., Kristenliv i Danmark gennem hundrede Aar (1741—
1840). En gudelig Forsamlings Historie. Kjobenhavn 1897.

PajuLa, J. S., Lisätietoja suomen kirkon historiaan vv. 1690—1745.
Tavastehus 1901.

sto. Pietismi ja 'uskonnolliset likkeet Suomessa vv. 1680 1772.
Hämeenlinnassa 18938. |

Pennsylvania archives, Serien 2, Vol. IX.

PETÉRSSON, E. L., Prosten i Mora Jacob Boéäthius. Stockholm 1878.

QUENSEL, O., Homelitik?. Uppsala 1910.

REHBINDER, J. A., Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel. . .
(1755 SD Stockholm 1781.

RIiTSCHL, A., Geschichte des Pietismus. I—II. Bonn 1880. 1884.

RYDBERG, A., Peter Murbecks verksamhet i Skåne. Lund 1904.

RYDELIUS, A., En kort begynnelse til wederläggning af then så kal¬
lade Christiani Democriti grofwa willfarelser uti philosophien.
Stockholm 1730.

RYDLING, Ja: GG, Det i flor stående Stockholm. Stockholm 1731:

RåsBErRGH, H., Teologins historia vid Åbo universitet. I. 1640— 1713.
Åbo universitets lärdomshistoria. Helsingfors 1893.

RÖDING, R., Bidrag till Göteborgs latinläroverks historia. Göteborg
1898.

RorDamM, H. FrR., Bidrag till Separatismens Historie i Christian VI:s
Tid. Kirkehistoriske Samlinger. V:4. Kjobenhavn 1908.
——, Sven Rosén. Nogle Trek af en Svermers Historie. Kirke¬

historiske Samlinger, V:4. Kjebenhavn 1908.

SCHAUMAN, F. L., Handbok i Finlands kyrkorätt. I. Helsingfors
1853.

SCHLEIERMACHER, FR.,, Werke. I:s5. Berlin 1846.

SCHRÖDER, H., Mening och omdöme om Christiani Democriti ny¬
ligen utkomna philosophiska skrift emot Wolfens philosophie.
På swänska öfwersatt af M. Lagerström. Stockholm s. a.

SCHUCK, H., och WARBURG, K., Illustrerad svensk litteraturhistoria.
IE: 1: Stockholm! 1807.

SELL, K., Christentum und Weltgeschichte seit der Reformation.
Das Christentum in seiner Entwickelung uber die Kirche hinaus.
»Aus Natur und Geisteswelt> N:o 298. Leipzig 1910.

SKARSTEDT, C. W., Göteborgs stifts herdaminne. Lund 1885.

——, Handbok i Sveriges kyrkohistoria. II. Stockholm 1867.

——, Rosenius, Rosén, Rosén von Rosenstein. Ett kyrkohistoriskt
Rosenblad och korsblomma. Stockholm 1904.

——, Uddevalla kyrko- och skolminne. Lund 1883.