OCR Output

XXVIII

LINDFORS, A. O., Minnesord öfver Nils Rosén von Rosenstein på
200-årsdagen af hans födelse. Upsala 1906.

LINDGREN, J. A., Bidrag till den svenska pietismens historia. I.
Pietismen i Stockholm 1702—1721. Upsala 1879.

LINDMAN, O., Biographie [öfver Erik Rosenius]. Götheborgs Stifts
tidningar 1797. Götheborg 1797.

LINDQUIST, OL., Dissertatio historica de religionis in Suecia contro¬
versiis quibusdam recentioribus. Praeside Mag. Erico Mich.
Fant. "Upsala 1702.

LiPENIUS, M., Bibliotheca Realis Theologica. I. Frankfurt 1685.

LiZELL, G., Svedberg och Nohrborg. En homiletisk studie. Uppsala
1910.

Loors, F., Grundlinien der Kirchengeschichte?. Halle 1910.

LUNDBYE, J., Herrnhutismen i Danmark. Kobenhavn 1903.

LUNDEQUIST, N., Stockholms stads historia, från stadens anläggning
till närwarande tid. I—III. Stockholm 1828—18209.

LUNDIN, C. FR., Kyrkohistoria för hemmet. II. Stockholm 1900—05.

LUNDSTRÖM, H., Anmärkningar till läroböckerna i svenska kyrkans
historia. KA. 1901.

——, Bidrag till de kyrkliga böckernas historia under Karl XI:s
regering. Skisser och kritiker. Stockholm 1903.

— En epokgörande kyrklig och akademisk fejd under 1600-talet.
Finska kyrkohist. Samfundets Protokoll och Meddelanden. IX.
1908—1909. Helsingfors 1910.

—— Ett och annat om svenskarne i ryska fångenskapen 1709—
1721: "Skisser och kritiker. Stockholm 1903.

so Kärl XI — Messias. KA. 1002.

——, Laurentius Paulinus Gothus. Hans lif och verksamhet (1565—
1646). I—III. Upsala 1893—1898.

M.—, Simon Öman, en martyr i förra århundradet. Historisk skizz
af M. Aftonbladet 1868, n:o 63, 65 och 66.

MALMSTRÖM, C. G., Sveriges politiska historia från konung Karl XII:s
död till statshvälfningen 1772. I—II. Stockholm 1893—1895.

MOELLER-KAWERAU, Lehrbuch der Kirchengeschichte. III. Tibingen
1000:

MUNCKTELL, J. F., Westerås stifts herdaminne. I—III. Upsala 1843—
1846.

MÖRK, SJ CEL; Åminnelsetal öfwer Majoren etc. Herr Blias Pilgren,
hållet den 12 april 1750. (I Kgl. Vetenskapsakademiens åmin¬
nelsetal 1750). Stockholm 1750.

NETTELBLADT, CHR., Schwedische Bibliothec. I—V. Stockholm,
Leipzig och Rostock 1728—1736.

NORBERG, O., Svenska kyrkans mission vid Delaware i Nord-Amerika.
Stockholm 1893.

NORDBERG, JÖRAN, Likpredikan öfver Pouget. Stockholm 1735.

NORDIN, HJ., De ecklesiastiska deputationerna under Fredrik I:s
regering. Strengnäs 1895.

AE rer