OCR Output

XXVII

HoLMsTRÖM, O.:., Vårt lutherska skriftermål. Lund 1891.

[HUNDESHAGEN, K. B.,| Der deutsche Protestantismus, seine Ver¬
gangenheit und seine heutigen Lebensfragen. Dritte Auflage.
Frankfurt am Main 1850.

JacoBsson, N., Den svenska herrnhutismens uppkomst. Uppsala
19038.

= = från en forskningsresa till Hermbhut, Nya bidrag till den

svenska herrnhutismens historia. KÅ. 1903. Uppsala 1903.

James, W., Den religiösa erfarenheten i dess skilda former. Stock¬
holm 1906.

Järta, H., Minne af riksrådet, grefve Gustaf Cronhjelm. Sven¬
ska Akademiens Handlingar ifrån år 1796. XXIII. ' Stockholm
TÖS0:

Kaunis, K. F. A., Der innere Gang des deutschen Protestantismus
seit Mitte des vorigen Jahrhunderts. Leipzig 1860.

Kirke-Leksikon for Norden. I—III. Aarhus 1897 ff.

KRAMER, G., August Hermann Francke. I, II. Halle 1880, 1882.

KröcEer, G., Geschichte der altchristlichen Litteratur in den ersten
drei Jahrhunderten. Erste und zweite Auflage. Grundriss der
theologischen Wissenschaften. II: 3. Freiburg i. B. 1898.

Kurtz, J. H., Lehrbuch der Kirchengeschichte fär Studierende. IL.
Leipzig 1906.

» KÄLLSTRÖM, A., Bidrag till den svenska pletismens historia. I.
Stockholm 1894.

LAMPRECHT, K., Deutsche Geschichte. VII: 1. Freiburg im Breisgau
1005¬

LANGE, E., Die Greifswalder Samlung Vite Pomeranorum. Bal¬
tische Studien. Ergänz. Band. Greifswald 1898.

LEIJONHUFVUD, K. A. K:son, Ny svensk släktbok. I—X. Stockholm
I0OI- 1000:

— —, Sv. Adelskalender för 1903. Stockholm 1903.

LEINBERG, K. G., Några underrättelser om finska nationella försam¬
lingen i Stockholm. Särtryck från Svenska litteratursällskapets
i Finland förhandlingar och uppsatser, 16. Helsingfors 1903.

LEvIN, H., Den svenska kyrkans bekännelse i historisk belysning.
Stockholm 1897.

——, Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686—1782. Stock¬
holm 1896.

LEWENHAUPT, A., Sveriges adelskalender för 1911. Stockholm 1910.

LIDÉN, J. H., Catalogus Disputationum. I: JUpsala 1778-1719:

LILIENTHAL, M., 'Theologische Bibliothec. Königsberg 1754.

LINDERHOLM, E., Om kometernas religiösa tolkning i äldre tider.
Studie till 1500- och 1600-talens naturåskådning. (Bibelforska¬
ren 1910). Uppsala 1910.

——, Om norrländska kyrkostadgar från 1500- och 1600-talen.
KAS TIOrL

——, Ur fädernas tros- och tankevärld. Studier till Olof Hög¬

,

bergs »Den stora vreden». (Bibelforskaren 1907). Uppsala 1907.