OCR Output

XXVI

Götheborgs Weckoblad 1764. Götheborg 1764.

HaAcKLIN, A., Olavus Laurelius. Hans lif och verksamhet (1585—
1070), KI (153 10647): Lulea 300.

HAGSTRÖM, K. A., Strengnäs stifts herdaminnes I-IV: Strengnäs
LÖ07 = 1001:

HAMMARSKÖLD, L., Historiska anteckningar rörande fortgången och
utvecklingen af det philosophiska studium 1 Sverige från de
äldre til Hyare tider. Stocknolm 1621.

——, Hypomnemata ad historiam pietismi in Suecia. Praeside
Doct. Erico M. Fant. Upsala 1806.

HANNGREN, P., De genom biskop Johannes Matthie föranledda
syncretistiska stridigheterna i Sverige. Westerås 1866.

HARNACK, A., Lehrbuch der Dogmengeschichte. I.+ Tibingen
1909.

Hase, K. von, Kirchengeschichte auf der Grundlage akademischer
Möorlesungen. IH-2.: Eepzig. 1892.

HaucK, A., Realencyklopädie fär protestantische Theologie und
Kirche. I ff. Leipzig 1896—1909. (Anförda artiklar.)

HENNING, K., Bidrag till kännedomen om de religiösa rörelserna i
Sverige och Finland efter 1730. Upsala 18901. Cit: Religiösa
rörelser.

——, Johann Conrad Dippels vistelse i Sverige samt dippelianismen
1 Stockholm 1727—1741. Upsala 1881. Cit Dippelianismen.

HePPE, H., Geschichte des Pietismus und der Mystik in der refor¬
mirten Kirehe..: Leiden 1870:

——, Geschichte der quietistischen Mystik in der katholischen
Kirche... Berlin 1875:

Hevussi, K., Kompendium der Kirchengeschichte.. Zweite Hälfte.
Tuäbingen 1908-1900.

HILDEBRAND, E., Sv. statsförfattningens historiska utveckling. Stock¬
holm 1896.

HILDEBRAND, HANS, Minne af riksantikvarien Bureus. Sv. Akade¬
miens Handl:r ifrån är 18386. XXHI > Stockholm toro.

Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige. VI. Stock¬
holm 1865.

HOLLANDER, AÅ., G., Svenska undervisningsväsendets historia. I.
Tiden före 1724. Upsala: 1884.

HonrmM, A., Nils Axelsson Gyllenstierna. Läsning för hemmet 1896.
Upsala 1896.

Hoim, E., Danmark-Norges Historie fra den store nordiske Krigs
Slutning till Rigernes Adskillelse. (1720—1814). I. Kjoben¬
havn 1891.

Horm, R., Joannes Elai Terserus. Biografisk studie. I. Lund 1906.

HoLMQVIisST, HJ., De svenska domkapitlens förvandling till lärareka¬
pitel 1571-1687. Upsala 1903:

——, D. Johannes Matthie Gothus och hans plats i Sveriges
kyrkliga utveckling. Studie- och läraretiden (1592—1643).
Upsala 1903.

EE RENEE Sr OST ST SENSE