OCR Output

XXI

LiDÉN, J. H., Brefwäxling imellan Ärke Biskop Eric Benzelius d.y.
och dess broder. Linköping 1791.

LINDERHOLM, E., Norrländska kyrkostadgar från 1500- och 1600-ta¬
jen. RÅ. IOITT:

LOUVIGNI, JEAN DE BERNIERES, Thet fördolda lifwet med Christo i
Gud. [Öfvers. och bearbetn. af Sven Rosén. Hamburg] 1742.

LuNDsTRÖM, H., De tidigare svenska pietisternas läroåskådning enligt
deras egen framställning. KA. 1903.

—— , Svenska synodalakter efter 1500-talets ingång. Skrifter ut¬
gifna af kyrkohistoriska föreningen, II, 4. Uppsala 1910.

MICHAELIS, J., Der umgekehrte Tauf-Grund. [Hamburg 1700.]

Plakat Kongl. (för anförda år).

RuvzEuius, A. O., Brontologia theologico-historica. Stockholm 1721.

Sammlung Auserlesener Materien zum Bau des Reichs Gottes. Band
IR TERES SS

SCHMEDEMAN, J., Kongl. Stadgar, Förordningar Bref och Resolutio¬
ner, ifrån Åhr 1528 in til 1701. Angående Justitie och Exe¬
cutions-Ährender ... Stockholm 1706.

[SEGERHOLM, L.,| Nordische Samlungen, welche unterschiedene Exem¬
pel einer lebendigen und wahren Gottseligkeit im Reiche
Schweden in sich halten. I—II. [Altona] 1755—1761.

[St.vtus, D.,] Oförgripeligit Betenckande angående ett öfverconsi¬
storiu inrättande i Sweriges Rijke. S. 1 1730:

Skeviska traktaterna [Königsberg 1746—1747] (UUB. 2:390).

SPEGEL, H., Himmelsk Brudkammar. Stockholm 1686.

SPENER, PH. JaK., Pia desideria. Frankfurt a. M. 1680.

STIERNMAN, Å. ÅA. v., Samling utaf åtskilliga, tid efter annan, ut¬
komna kongliga stadgar, bref och förordningar, angående reli¬
gion. Stockholm 1744. Citeras: Religionsstadgar.

SrtTRoKIrRcH, C. M. von, Vidimerade acter och protocoller rörande
den fiscaliska action, som fördes ifrån den 18 april 1734 til
och med den 21 oct. 1741, emellan Vener. Consist. Holmense
och fordom kyrkoherden mag. Eric Tolstadius, angående des .
predikningar om nattwarden och absolutions administrerande.
Stockholm 1768.

SVEDBERG, JESPER, Bref til alla, som Gud fruchta, enkannerliga til
thet wyrdiga presterskapet, ang. en förunderlig syn ...i Skara
domkyreki0 . .. Irtyckt änr 1724.

——, Gudeliga dödstankar. Skara 1711.

—— , Sanctificatio Sabbati, Sabbatens helgande. Norrköping 1734.

——, Ungdoms Regel och Ålderdoms Spegel. Skara 1709.

Svenska psalmboken, öfversedd och nödtorfteligen förbättrad (1695
års psalmbok). Stockholm 1797.

Sveriges ridderskaps och adels riksdags-protokoll från och med är
1710. Stockholm 18375 ff

"Then Swenska Kyrkeordningen. Stockholm MDLXXI.

Thet hög-wyrdige preste-ståndets hos riksens högloflige ständer wid
1734 åhrs riksdag ingifne Swar och wederläggning uppå ett hos