OCR Output

XXI

CeELsius, A., Tanckar om Cometernes Igenkomst. Stockholm 1735¬

Consistorii Stockholmensis Censur ock Betänckande öfwer the twänne
år 1739 tryckta ock utspridda små tractater, hwaraf then ene
kallas: Kort anwisning til bönen eller en innerlig christendom
ock sannskyllig gudstienst i Andanom, then andre: Kort sätt
och medel til at bedia.

DiPPEL, J. K., Eröffneter Weg zum Frieden mit Gott und allen Crea¬
turen, durch die Publication aller bis hieher edirter Schrifften
Christiani Democriti. Amsterdam 1709.

——, Entdeckung d. Gewissenslosen Verdrehung, vomit ein so ge¬
nannter Christophil. Wolgemuth etc. S. 1. 1732.

——, Vera demonstratio evangelica, das ist, Ein Beweiss etc. Frank¬
fört 1720.

DÄARNERT, J.C) Pommersche Bibliotnek. II: Greifswald 1753.

——, Sammlung gemeiner und besonderer Pommerscher und Rägi¬
scher Landes-Urkunden etc. I. Stralsund 1765. II. Ibdm 1767.

EKMAN, ÖLUF, Siönöds-Löfte. Stockholm 1733.

Gejstliche fama: Sarden 1733, 1734.

GJÖRWELL, C. C., Det Svenska Bibliotheket. I—V. Sthlm 1757— 61.

rn Svenska Mercunus 1757. Stockholm 1757¬

GROSSGEBAUER, TH., Die Wächterstimme. Rostock 1667.

[GUYON, J. M. B. DE LA MortuEJ], Kortt sätt och medel til at bedia.
Si 1739. (UUB. West. Rar. 205).

Handlingar rörande Skandinaviens historia. XXXVII. Stockholm
1850.

Handlingar till upplysning i Finlands kyrkohistorie. 9:de häftet.
Åbo 1832:

HALLMAN, J. G., Den naturliga lagen i korthet sammanfattad för
Sveriges ungdom. Stockholm 1742.

HILDEBRAND, E., Svenska Riksdagsakter. III: 1. Stockholm 1894.

FIIORTER, OLAV, PETR., Almanach för året... 1734. Upsala 1733.

HUMBLE, G. A., Novator ätaxtos, eller om några nygirigas oordente¬
liga privata conventicler och enskylta sammankomster. Stock¬
hölm 1720.

[HÖPKEN, A. J. v.,] Tal om yppighets nytta hållit för Kongl. Swenska
Vetenskaps Akademien år 1740. Stockholm 1741.

[KLEMMING, C. G.,), Swedenborgs drömmar 1744. Stockholm 1860.

Kortt anwisning til bönen eller en innerlig christendom och san¬
skyllig gudstienst i andanom. S. 1. 1739.

KRAMER, G., Beiträge zur Geschichte August Hermann Francke's
enthaltend den Briefwechsel Francke's und Spener's. Halle 1861.

Kyrkio-Lag och Ordning etc. af 1686. Ed. 1718.

LAURELIUS, OLOF, Criteria boni doctoris et auditoris in ecclesia
Christi. Västerås 1669.

-—-—, Guds klagan öfwer thet syndafulla lefwernet. Västerås 1665.

——, Om Guds församlings regering och styrelse etc. Västerås 1665.

——, Spiritualis forma regiminis. Västerås 1654.

LEVIN, H., Ur kyrkohistoöriens källor. Stockholm 1908:

sms

SN