OCR Output

XXI

XII. Uppsala Universitets Bibliotek.
B. Juridik.
F. Sveriges historia efter 1697.
G. Brefväxlingar.
K. Kyrkohistoria.
N. Nordinska handskriftssamlingen.
P. Filosofi.
Palmsk. Palmsköldska handskriftssamlingen.
R. Språkvetenskap.
EF MTeotlogr
U. Undervisning, litteraturhistoria, bibliografi.
W. Westinska handskriftssamlingen.

XIII. Vadstena Landsarkiv.

Habo kyrkoarkiv.
Roasjö kyrkoarkiv.
Sexdräga kyrkoarkiv.

XIV. Vetenskapsakademiens Bibliotek, Stockholm.
Bergianska brefsamlingen.

XV. Västerås Läroverksbibliotek.
Handskrifter: Boéthiana.

XVI. Växjö Läroverksbibliotek.
Handskriften N:o 9 in 4:0 samt N:o 89 in 8:0.

B. I tryck:

ABRAHAMSSON, P., Swerikes Rijkes Lands-Lag med anmärkningar.
Stockholm 1726.

ANANDER, D., Nova concionandi methodus non nova, seu antiqua
"novitati multorum opposita pia simplicitas. Wittenberge 1683.

Andeliga Wijsor om Hwargehanda materier, och wid åtskilliga till¬
fällen. ; Sia etik

ANNERSTEDT, C., Uppsala Universitets historia. Bihang. II. Upp:
sala 1909 ff.

BALTHASAR, J. H., Vermischte Sammlung von allerhand gelehrten und
niätzlichen Sachen etc. Greifswald 1744.

[BErGiuUS, B.], Små-Saker. VII. Stockholm 1757.

BEXELL, 5. P3; AHLOQUIST, Ar, LIGNELL, ÅA: Bidrag tull svenska kyr
kans och riksdagarnes historia. III. Stockholm 1835.

Bibelen eller Then: Heliga Sknft. London 1828.

Biblia, thet är all then helga skrift, gamla och nya testamentsens,
på swensko. Götheborg 1760.

BROMLEY, THOMAS, Der Weg zum Sabbath der Ruhe durch der Seelen
Foörtgang im Werck der Wiedergeburt. SS. ket. a.

——, Wägen till hwilo-sabbathen igenom siälenes fortgång uti nya
födelsen... 'S; II ng4Ao.

Catalogus Lectionarum Publicarum 1720 ff. Upsala 1726 ff.

NE