OCR Output

XX

Bondeståndets protokoll riksdagen 1740—41.
Borgarståndets > » » >
Inrikes civilexpeditionens registratur.
Justitiedeputationens akter.

» protokoll.
Justitierevisionens protokoll.
» registratur.

Kanslikollegiets protokoll.

Kongl. Kommissionens akter ang. Tolstadius (Kommis¬
sioner ecklesiastika).

Ministeriella handlingar. IV. Brandenburgico-Borussia.

Pommeranica.

Prästeståndets arkiv:

Justitiedeputationens betänkande till riksdagen 1740—41.
Prästeståndets protokoll riksdagen 1740—41.
Riksregistraturet.
Rådsprotokoll i justitieärenden.
Stockholms stads konsistorii arkiv.
Konsistoriets akter.
» protokoll.
Svenska ecklesiastika handlingar (XI: 50).

Stockholms Rådhusarkiv (i Stockholms stads arkiv).
Akter i besvärsmål etc. II.

3

I

Uppsala Domkapitels Arkiv.

Domkapitlets protokoll (Ser. A. 1).

Handlingar ang. svenska församlingar i Amerika (F. vi: 1).
Konceptböcker och registratur (Ser. B. 1).

Kongl. Maj:ts bref (Ser. E. 1).

Religionsmål 1646—1798 (J. 11: 1).

Riala-Kulla församlingshandlingar (E. v: 106).

Uppsala Landsarkiv.

Bro härads domböcker.
Uppsala länsstyrelses arkiv:
Kongl. Maj:ts och Svea hofrätts bref.
Konceptböcker.
Skrifvelser från landshöfdingar och häradshöfdingar.
Värmdö kyrkoarkiv.

Uppsala Universitets Arkiv.

I... Konsistoriets etc. arkiv.
Album studiosorum.
Konsistoriets protokoll.
IV:1 Teologiska fakultetens arkiv.
Teologiska fakultetens protokoll.