OCR Output

II. Fullständig förteckning öfver källor och litteratur.

I. Källor.
A. I handskrift.!

I. Archiv der Bräöder-Unität, Herrnhut.
Lebenslauf des Jonathan Briant.
Biografi öfver Sven Rosén.

II. Gästrike-Hälsinge Nationsbibliotek, Uppsala.
Bromaniana.

III. Falu Kyrkoarkiv.
JUNO.

IV. Göteborgs Domkapitels Arkiv.
Domkapitlets protokoll.
Konceptböcker.
Prästmötesakter.
Visitationsprotokoll.

V. Kungliga Biblioteket, Stockholm.
Autografsamlingen.
v. Engeströmska samlingen: Bref till ärkeb. Jak. Benzelius.
Kyrkohistoria, svensk, samlingar.
"Teologi, sekter.

VI. Linköpings Stiftsbibliotek.
Benzelianska brefsamlingen (Bref till Erik Benzelius d. ä.

Och d. yi
VII. Riksarkivet, Stockholm.

Acta ecclesiastica: Religionsmål.
Lit. GG. Handl:r ang. Gjörwell.

NS » » Gråkoltarna.

ME » » Mommas hus.

KS: » » -Schaeter och von Strokireh.

» 0. » » Simon Oman.
Bibliographica, Censur, Censor librorum.
Biographica.

1 Se vidare Inledningen till »Skrifter och bref af Sven Rosén».