OCR Output

XVIII E. LINDERHOLM

hvilka kunnat antagas gifva något material för en närmare känne¬
dom om det föreliggande ämnet. Äfven flera andra i det följande
nämnda bibliotek hafva anlitats i den mån, det varit mig möjligt.

För min inledande öfversikt af pietismens historia i vårt land
och hvad därmed står i sammanhang har jag, så långt.-tid och utrym¬
me här medgifvit, sökt inarbeta något af hvad jag så småningom
vid genomgången af ett flertal handsskriftssamlingar kunnat finna.
För kännedomen om pietismens äldsta historia i vårt land har jag,
då de officiella källorna svikit, vändt mig till olika brefsamlingar från
nämnda tid och därvid funnit åtskilligt, som är ägnadt att ställa
pietismens äldsta historia i vårt land i ny belysning. En mera in¬
gående kännedom om de nya religiösa idéernas första ingång och
verkliga utbredning torde sannolikt stå att vinna genom en syste¬
matisk utforskning af svenska bref från denna tid i utländska
arkiv och bibliotek.