OCR Output

ÖFVERSIKT XVII

Götheborgs Stiftstidningar, lämnas om Rosén flera oriktiga upp¬
guter, hvilka scdan: gatt igen hos: SS öuEiroch i LG) Besxemr
JG. Wahlström, CI W. Skarstedt o. a. En senare biografi öfver
Rosén af Wahlström ? visar någon kännedom om Roséns skrif¬
ter i N. 1080, KRikligare blefvo de uppgifter, som af. Henning”
gåfvos om Rosén. E. J. Ekmans teckning af Roséns lif” bygger
okritiskt på äldre uppgifter. Att de spridda upplysningar, som
lämnas om Rosén i Nils Jacobssons omförmälda arbete, äro riktiga,
behöfver knappast nämnas. I allmänhet kan det sägas, att de
tidigare uppgifterna om Rosén äro präglade af sympati för hans
personlighet. Cornelius? betecknar honom såsom en ädel och
hjärtefrom man. I KHS. 1908 har Rgrdam på grundval af K.
Heibergs samlingar publicerat en uppsats om Rosén under titel:
»Sven Rosén. Nogle Trek af en Svermers Historie», Det material,
författaren haft att tillgå, har varit alltför ringa för att medge en
något så när riktig uppfattning af uppsatsens föremål.

Hvad till sist angår det primära material, som kommit till an¬
vändning 1 mitt föreliggande arbete, kan jag här fatta mig kort, då
viktiga delar af detsamma jämte inledning publicerats i de
»Skrifter och bref af Sven Rosén», hvilka såsom bilaga åtfölja
denna afhandling. Där är ock redogjordt för Roséns intressanta
dagbok från 1730—1731.

Näst Roséns egna skrifter följa i vikt och värde för kännedomen j
om hans åskådning och verksamhet protokollen till de förhör, som]
höllos med Rosén inför Stockholms stads konsistorium, inför Södra
förstadens kämnärsrätt, Bro häradsrätt och Svea hofrätt. Af dessa
akter äro konsistoriets protokoll bevarade, likaså — i officiella af¬
skrifter, återfunna i olika samlingar — Svea hofrätts protokoll.
Det öfriga är, med undantag af kämnärsrättens, i afskrift funna
protokolli Roséns censurmål, förloradt. Dock har det varit möjligt
att med hjälp af hofrättens protokoll och åtskilliga akter i Uppsala
domkapitels arkiv samt i Uppsala landsarkiv fastställa de vidlyftiga
processernas förlopp. I öfrigt har jag genomgått samtliga de sam¬
lingar i Uppsala Universitetsbibliotek, Riksarkivet och Kungliga
Biblioteket, Växjö Läroverksbibliotek och Linköpings Stiftsbibliotek,

| Göteborgs stifts Kistoria 'ete., IE, sS. 50: 2 SBI GIT si og. &
(Af OM. enl) Braune, a. a. S. 16.) 3 Göteborgs stifts herdaminne, s. 782.
SBS DEL SKO. ff 5 Dippelianismen, s. 144 ff. 6 Den inre
missionens historia i Sverige, I, s. 142 ff. 7 Svenska kyrkans hist. eft.
fel MR SN.

E. Linderholm. I