OCR Output

XVI E. LINDERHOLM

rättelser, som en noggrannare bearbetning af materialet nästan
på hvarje punkt nödvändiggör.

Till förnyad behandling upptogs den konservativa svenska
pietismen intill 1726 af Arv. Källström i hans: Bidrag till den svenska
prietismens historia. I." Arbetet, som är skrifvet med sympati för pie¬
tismens sträfvan, inskränker sig hufvudsakligen till referat af rätte¬
gångsförhandlingar med för domstol instämda pietister. Af Hj.
Nordins afhandling om De ecklesiastika deputationerna under Fre¬
drik I:s regering? vinner man en tämligen god inblick i pietismens
sträfvan till en reformering af kyrkoväsendet. Utan tvifvel skulle
arbetet ha vunniti värde, om författaren sökt att visa något större
förståelse för pietismens reformkraf. I sitt arbete om Religions¬
tvång och religionsfrihet i Sverige 1680—1782? har Herman Levin
ägnat pietismen en ganska ingående behandling, som trots sitt
mindre omfång, genom en grundligare kännedom om källorna,
säkrare metod och korrekta uppgifter, antikverar föregående fram¬
ställningar. Isin allmänna uppfattning af pietismen följer dock
äfven detta arbete en äldre tids betraktelsesätt.

Nils Jacobssons grundliga afhandling om Den svenska herrn¬
hutismens uppkomst? lämnar en mångfald synnerligen värderika upp¬
lysningar om den radikala pietismen i Sverige. Jacobssons egen
öfversikt af pietismens utveckling? visar emellertid, att en sådan
icke kan byggas enbart på den tryckta litteraturen, för så vidt man
vill vinna någon inblick i pietismens bärande tankar och ut¬
vecklingsgång hos oss.

Det återstår att i korthet redogöra för tidigare uppgifter i litte¬
raturen om Sven Rosén. Då emellertid det mesta af hvad som
skrifvits om honom icke grundar sig på någon ingående undersökning,
utan på mera tillfälligt vunna upplysningar, hvilka billigtvis icke böra
underkastas någon kritisk granskning, må det här vara nog med att
hufvudsakligen ange de äldre arbeten, där han funnits omtalad.

Det äldsta arbete, där jag funnit Rosén omnämnd, är O. Lind¬
quists 1792 tryckta Dissertatio historica de religionis in
Suecia controversiis etc., som visar sig äga kännedom om
Roséns senare vistelse och verksamhet i Stockholm. Blott i förbi¬
gående nämnes Rosén i Lor. Hammarskölds 1806 utgifna disserta¬
tion: Hypomnemata ad historiam pietismi in Suecia. I
den biografi öfver Roséns far, som Olof Lindman 1797 publicerade i

1 I, Stockholm 1894. 2 Strängnas 1805: 3 Stockholm 1896.
g 3
+ Uppsala 1908. SJÄL an Si 38 få

KNEKT Ae a