OCR Output

VII

Sid.

Ledande ställning inom den radikala pietis¬

men 1735—1740,

Kap. VIII. Krisen inom den svenska pietismen mot
midten af 1730-talet under inflytande af
Erikssönernas radikalism och en strän¬
gare rättskipning och lagstiftning 275

Kap. IX. Roséns anslutning till en filadelfisk fri¬
församling i Stockholm och ledande ställ¬
ning inom den radikala pietismen 321

Kap. X. Församlingens medlemmar inför konsi¬
storium och kämnärsrätt 340

Kap. XI. Rosén inför häradsrätten i Bro . 354

Kap. XII. Roséns tryckfrihetsmål £-/ rg 7O

Kap. XIII. Samtliga mål inför hofrätt, NE Maj:t
och riksdag : : sö SIG

Kap. XIV. Roséns religiösa åskådning 397

Lif och verksamhet i utlandet 1741—50,

Kap. XV. Fortsatt verksamhet såsom radikal pietist
TJA TLSTARE RR SR ATG

Kap. XVI. I brödraförsamlingens tjänst 1744—50. 420