OCR Output

Innehållsförteckning.

Sid.
Litteratur och källor.
Översikt. se
Hullständig förteckning. ss
FÖrkortningan öl ske sasse sr XX XII
Inledning.
Kap. I. Pietismens väsen, allmänna gestaltning och be¬
tydelse i protestantismens inre utveckling . 3

Kap. II. Pietismen iden svenska kyrkan intill 1730-talet 58

Roséns lif och gärning.

I. Ungdoms- och studieår 1708—29.
Kap. I. Flärkomst, hem och släkt: 5 oo 128

Kap. IL. Barndoms, skol- och studieår ve es 135

II. Den religiösa brytningens år 1730—1734.

Kap: HIT Omvändelse. Personliga förbindelser och
religiösa studier under Stockholmstiden . 157

Kap. IV. Inre utveckling i mystisk riktning och dess
konsekvenser för Ufvet sl set 8A

Kap. V. Anslutning till gråkoltarnas mystiskt-apo¬
kaälyptiska rörelse, dis a 204

Kap. VI. Gråkoltarna inför rätta och i fängelse 230

Kap. VII. Utländsk resa, kyrklig verksamhet och stu¬
dier under herrnhutiskt inflytande =. . . 258