OCR Output

Vv

mens väsen, allmänna gestaltning och betydelse samt dess första-¬
insteg hos oss, dess uppgift inom vår kyrka och dess under ständigt
inflytande utifrån skeende utveckling framtill den radikala pietismens
egentliga period under 1730-talet. Och då vi i svensk teologisk
litteratur icke äga något försök till. en modern framställning häraf,
har jag trott mig böra gifva denna inledande öfversikt en något
större utförlighet. Det har härvid liksom i hufvuddelen af mitt arbete
varit min sträfvan att,så långt möjligt varit, gifva en objektiv,strängt
genetisk framställning af den åsyftade utvecklingen.

Som vi 1 den tryckta litteraturen äga ytterst litet af primärkällor
till den radikala pietismens historia 1 vårt land, har det synts mig
önskvärdt att samtidigt utgifva de »Skrifter och bref af Sven
Rosén», hvilka såsom bilaga åtfölja denna afhandling.

Då jag nu efter flerårig forskning framlägger detta arbete för
offentligheten, är det mig en kär plikt att till min lärare i kyrkohisto¬
ria, Domprosten och Professorn Dr HERMAN LUNDSTRÖM, frambära
mitt vördnadsfulla och varma tack för ledning och skolning till
kritisk forskning, för uppmuntran och stöd, särskildt under utarbe¬
tandet af denna afhandling, och slutligen för den betydande hjälp,
jag erhållit för utgifvandet af Roséns skrifter och bref genom deras
tryckning i Kyrkohistorisk Årsskrift för åren 1910—1912.

I detta sammanhang ber jag ock att till forna och nuva¬
rande lärare i Teologiska Fakulteten, hvilkas undervisning jag
åtnjutit, få säga mitt vördnadsfulla tack.

Till herrar tjänstemän vid de arkiv och bibliotek,som jag anlitat,
anhåller jag att få framföra mitt vördsamma tack för visadt till¬
mötesgående och hjälp. Särskildt vill jag här rikta detta tack
till forna och nuvarande, högre och lägre tjänstemän vid Upp¬
sala Universitetsbibliotek för aldrig tröttnande hjälp och tillmötes¬

gående under mina forskningar i bibliotekets samlingar.