OCR Output

IV

gång och slutligen af det intima sambandet med motsvarande
företeelser utom vårt land.

Forskningens nuvarande kraf gör det därför nödvändigt att
underkasta den äldre svenska pietismens historia i Sverige en för¬
nyad undersökning från modernare synpunkter, en uppgift, som är
så mycket angelägnare, som pietismen äfven hos oss inleder den i
egentlig mening moderna tidens religiösa utveckling och skapar
många af de religiösa och kyrkliga problem, hvilka ända in i vår tid
varit och till en del ännu äro aktuella. För en modern behandling
af den äldre pietismens historia hos oss återstår ännu mycket att
göra öfver hela linjen. Minst nöjaktigt har dock frihetstidens ra¬
dikala pietism blifvit behandlad. Inom denna åter intager Sven
Rosén en central och ledande ställning. Det är ock svårt att finna
en prison bet hvilkens egen historia till den grad som hans är
typisk för den religiösa utvecklingens allmänna inre gång hos oss
under 1700-talets första hälft, där stadierna betecknas af ortodox
gammalfromhet, speneriansk och hallensisk konservativ pietism,
radikal pietism och slutligen partiell återgång och ro i herrn¬
hutismen. Därtill kommer, att Rosén, så vidt jag kunnat finna,
är den enda personlighet i den radikala och öfver hufvud taget
i hela den svenska pietismens historia, hvilkens utveckling vi från
början till slut utan alltför stora luckor kunna följa. Af antydda
skäl har det synts mig önskvärdt att närmare undersöka den radikala
pietismens historia hos oss under frihetstiden och att då i första
hand söka gifva en teckning af Roséns religiösa lifsutveckling, hans
ställning och insats i den svenska radikala pietismens utveckling
under frihetstiden. Då emellertid den radikala pietismen hos oss
är ett led i den religiösa individualismens allmänna utveckling och
jämväl betingad af våra speciellt svenska förhållanden, har det synts

mig nödvändigt att inledningsvis söka gifva en öfverblick af pietis¬

NRRSRNRSNSDR NORAD SSR