OCR Output

34. En åker är 2,38 hektar, en 2,05 hektar, en 3,09
hektar, en 1,99 hektar, en 2,08 hektar; en är 32 ar, hvar
och en af 4 öfriga 2,4 hektar. Huru mycket är allt¬
samman?

XVI.
30. sajrOjlb) Brore) Bierud)! 7,5 seg
| —07 —2 —22 —04 —0)8
| SS 2) TO LSS, SSENSN SO NES RSNOA
i dz. a) Ojet — Oj49. b) Lii — O,j81.
| 38. ay 103,45 — 76,4. — b) Oja — 0,39.
| Iz ohjslrseyterkjrökar BL 0 kr
| 40. Ae köpte en byrå för 10,5 kr., hvarvid han
blef skyldig 2,55 kr. Huru mycket erlades kontant?

i 41. Den 4 okt. 1878 var det i Hernösand 0, grader
| varmt (0,49), i Stockholm -+38. Huru mycket kallare
| 1 Hernösand?

| 42. En person hade 12 kr., men köpte blyertspennor
| för O,s4 kr., en mössa för 2,7 kr., ett par handskar för
1,25 kr., 2 kragar för 1js kr.; näsdukar 13 kr, samt

a ia diverse för 2 kr. 89 öre. Huru mycket fick han öfver?
| XVII

| 43. 0,2. 44. 292. 45. 0. 46. 0,55. 47. 0,09.

| >4. 4. SQ6 AT. GD:

| 48; a) 8 >< 0,8,” b) £>L 0, 0) TS ae

| 49. i: LC TU 2 OR GO, EN

DOT "0 TUR 06, NTA AON UV LONE:
Anm. 10 X5e=10X5+10X 0,,=50 + 6= 56. 10X 5,6
4 är således=56.: Huru erhålles detta enklast?
| Bdarså) 100: Omsisb)nk00-r0;07;e0)11008-1,0x;
ki Anm. 100.0,7=10.10.071=10.7=70. Huru erhålles enklast
det tal, som är 100-falden af 0,7?

52. -a) 407. 0j08;b) 609 > 0,45; ec) 625>< 1,04.

33. Huru mycket kosta 1 dussin brickor efter 0,65
kr. stycket?