OCR Output

De tal, som kunna uppdelas i blott 2 sådana faktorer, att den
ena är talet sjelft och den andra är talet 1, kallas enkla tal eller
primtal. Ex. 1, 2, 3, 5, 7, 11 0. 3 v. — Alla andra tal kallas
sammansatta. Ex. 4, som är== 2.2; 12=—3.4.

A. Inlär väl följande regler för att lätt finna, i hvilka tal fak¬
torerna 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 finnas:
1. Faktorn 2 finnes i alla jemna tal.

2, Faktorn 4 finnes i de tal, hvilkas tiotal och enheter till sam¬
man äro jemt delbara med 4. Ex. 24, som är=4.6; 124, 208,
450, 1856, 17 STR,

Förklaring: I alla hundratal finnes faktorn 4; ty 4.25 = 100.

3. Faktorn 8 finnes i de tal, hvilkas hundratal, tiotal och en¬
heter till samman äro jemt delbara med 8. Ex. 376, som är — 47 . 8;
2376, 3 584, 17 248, 37 752.

Förklaring: I alla tusental finnes faktorn 8; ty 8.125 =1 000.

4. Faktorn 3 finnes i de tal, i hvilka antalet af de olika slagen
enheter till samman (hvilkas tvärsumma) är jemt delbart med 3.
Ex. 27, som består af 2 t. 7 enh.; 2 + 7=959, och 9 är jemt del¬
bart med 3; —- 111, 789, 4 374, 219, 315, 414, 777, 8 346.

Förklaring: 111=100 + 10 +1=3.33 +1+3.3+1+1=

=3.33+3.3+1+1+1=3.33 +3.3+ 3.

Summan af antalet enheter, antalet tiotal, antalet hundratal
0. 8. v. i ett helt tal kallas talets tvärsumma. Ez. i talet 27
är tvärsumman 9.

5. Faktorn 9 finnes i de tal, hvilkas tvärsumma är jemt delbar
med 9. Ex. 252, 711.

Förklaring: 252 = 200 + 50 +2=2.99 +2 +5.9+5 +2=

=2.99+45.9+2+5+2=2.11.9+5:9+9=28.9.

6. Faktorn 5 finnes i alla tal, som sluta med 5 eller 0. Ex. 45,
90, 125, 210:

Förklaring: Produkten af 5 och ett annat tal slutar på 5 eller 0.

7. Faktorn 10 finnes i de tal, som sluta på 0.

8. Om 2 eller flere faktorer finnas i ett tal, så är produkten af
dem faktor deri. Ex. i 546 finnes faktorn 6, emedan deri finnas
faktorerna 2 och 3.

B. Stundom är det af vigt att kunna uppdela talen i deras prim¬
tal (primfaktorer). Inlär derför följande regler:

1. Är talet jemnt, så delas det med 2:

2, Är det udda tal, så delas med de udda primtalen utom 1.
Dervid börjas med 3, fortsättes med 5, 7 0. 8. v.

För att underlätta uppdelningen i primtal lemnas här uppgift på
primtalen 1-—100: 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41,
43, 47, 58, 59, 61,67, 1, 73,79, 88,89; 97.

Uppdela följande tal i primfaktorer!

IIB 10 dv. DE. De 40. 0.0 1 OR BKNDE ViN
10."76. IT: 198. 12:45, 18: 242: 14; 105 15. 980, 16,60.
17: "10. "IS T1S0 AN C392 20: 486; "BE IDTO: RN, sgok.