OCR Output

66

153. En bonde: sålde 16 sparrar efter 1 kr. st. (=
å 1 kr.), 2 hudar å 8 kr., 1 hl. hafre för 5 kr. 50 öre;
köpte deremot 4 kg. socker å 1 kr. 5 öre, 5 kg. kaffe
å 2 kr. 20 öre, 2 kannor (knr) bränvin å 2 kr. samt
diverse för 2 kr. Huru mycket fick han öfver?

154. En handlande köpte 54 meter kläde för 16
kr; metern och säljer det för 18 kr. metern. Huru stor
| vinst?
Ledning: Huru stor vinst på 1 meter?
1535. En annan köpte 24 meter kattun för 66 öre
metern, sålde det för 54 öre metern. Huru stor förlust? |

156. Om 2 blyertspennor kosta 24 öre, huru mycket
kosta a): 7 st.? b) 18 st.
1 157. Om 16 stolar kosta 45 kr., huru mycket kosta
| a) 48 dylika? b) 144 st.? ec) 8 dussin?
i Ledning: Huru många ggr 16 stolar äro 48 stolar? Huru många
| ggr 45 kr. skola de kosta?
| 158. På 100 kr. erhållas 6 kr. i ränta (under 1 år).
Huru stor ränta erhålles på 400 kr. under samma tid?

LR Uppgiften, som hör till s. k. intresseräkning, kan ock uppställas
i sålunda. Huru stor årlig ränta erhålles på 400 kr. efter 6 procent,
d. v. s. efter 6 kr. ränta på 100 kr. eller: 6 öre på 100 öre (=1
kr.) under 1 år?

4 159. Huru stor årsränta på 12 kr. efter 6 procent?

i 160. TI ett sterbhus utgjorde tillgångarne: silfver 12
| kr., koppar 48 kr., tenn 93 kr., möbler: 138 kr., kläder
d 165 kr., redskap 387 kr., kreatur 885 kr., diverse 15
| kr. Deremot utgjorde begrafningskostnaderna 85 kr.
skuld till herregården för 39 dagsverken å 1 kr., kontant
| lånade 34 kr. : Behållningen delades mellan 5 syskon.
| Huru stort arf tillkom hvart och ett?

XII. Uppdelning i faktorer (jemna delar).

Emedan division står i det förhållande. till multiplikation, att man
i division söker en faktors storlek, då produkten och den andra
faktorn äro kända, så uppdelas talen genom division i 2 faktorer.