OCR Output

hvarje följande vecka än närmast föregående. Huru
mycket har det sparat efter a) 13 veckor? b) 26 v.?
e) 39 v.2 d) LI år? — 1 år =52 veckor.

142. En herre önskade köpa 30-öres och 10-öres
frimärken för 2 kr., deribland så många 30-öres som
möjligt. Huru många 10-öres erhöll han?

143. 3 gossar lofvade föra bort en hög bräder, om
de fingo 1 kr. 30 öre hvardera. 4 andra erbjödo sig
att göra det samma för 3 kr 25 öre. Hvilketdera blef
billigare?

144. En kula rullade 2 m. i sekunden, men stan¬
nade efter 15 sek. Huru långt rullade hon?

145. En annan rullar 3 m. i sekunden. a) Huru
länge behöfver hon rulla för att rulla så långt som den
förra? b) Huru många sekunder senare kan den senare
börja rulla för att hinna den förra, då hon stannar?

146. Eva hade 16 äpplen, men gaf hvart och ett af
sina 3 syskon 3 stycken och sin mamma 4 st. a) Huru
många hade hon qvar? b) Huru många har Anna, som
har 6 gånger så många som de 4 syskonen till samman?

147. Af huru mycket äro 16 gram 1 åttondedel?

148. Huru mycket är a) 1 åttondedel af 5 760 kr.?
b) 3 åttondedelar af 5 760 kr.? l

149. Huru mycket äro 5 sjettedelar af 264 famnar
ved?

150. Nils, Johan och Lovisa dela lika 148 kr., se¬
dan Nils fått 1 kr. deraf. Huru mycket får hvar och en?

151. 2 gossar dela 18 öre så, att den ene får dub¬
belt så mycket som den andre. Huru mycket får hvar¬
dera? |

Ledning: I huru många delar, lika stora som den minsta, böra
18 öre kunna delas?

152. 256 kr. skola delas mellan Andersson, Larsson,
Karlsson och Johansson så, att Larsson får dubbelt så
mycket som hvar och en af de andra och dessutom 6
kr. Huru mycket får hvar och en?