OCR Output

60

112. Huru många meter, dm. och cm. äro 76 523 em.?

113. Huru mycket kostar 1 hektoliter säd, då 684
hl. kosta 8426 kr. 88 öre?

114. Af hvilket tal är 32164 374-falden?

115. Med hvilket tal skall 2 686 mångfaldigas, för
att produkten skall blifva 196 078?

116. Hvilken mångfald af 3 873 är 251 745?

117. En faktor är 5 899; produkten är 495 516. Hvil¬
ken är den andra faktorn?

118. Ytan af en vägg är 2304 qvadratmeter, läng¬
den är 256 m. Huru stor är höjden?

119. Huru många qvadratmeter o. s. v. innehålla
a) 4800 qvadratdecimeter? b) 5 731 gqvdm.?

120. Ett golf är 7 728 qvadratdecimeter; dess längd
168 dm. Huru stor är bredden?

121. Ett annat är 106 qvadratm. 53 qvdm.; bredden
är 67 dm. Längden?

122. Huru många 50-ören — 254 kr. 50 öre?
123. Huru många 25-ören — 137 kr. 75 öre?
od

124. Huru många kammar å 75 öre köpas för 86 kr.
25 öre?

125. En gosse förtjenade 64 kr. 80 öre under 18
veckor. Huru stor dagspenning hade han?

XI.

126. Alingsås hade 1855 pers. år 1867, 2253 pers. år 1877
Falun > BOR Nr BÖR FAR FAN
Gefle 30 ANG MR RS årig RR SÄRDELES
Hernösand ? BURE OD SEESAEE
Kalmar > 40047 30 sr NOS
Lund » 202081 ns Hasry NOT
Nora > 1 OVE sär fra kNNA FET IG TR
Vänersborg > 4698, > 3 0 BUDO å
Umeå > OUR ENS AN >
Örebro > 8934 >» >» HON ROLL A > >
Östersund > 170000 ör ABIT

Huru många i alla tillsammans a) år 1867? b) år 1877?
Huru stor tillökning ce) i hvarje stad? d) i alla till
samman?

127. År 1871 voro i Sveriges folkskolor anstälda
5 029 lärare och 2 776 lärarimnor, år 1876 4820 lärare
och 4479 lärarinnor. Huru stor var lärarepersonalen