OCR Output

d4

47. Oskar II är född år 1829, Drottning Sofia är
född 1836. Båda kröntes år 1873. Huru gamla voro
dödar

48. År 1877 utgjorde alla postförsändelser i Sverige
38.363 393, deraf 6 785 617 ' utländska. Huru många
inrikes?

49. Mellan Stockholm och Södertelge är vägen 37
kilometer. Huru långt från Stockholm ligger ett ställe,
hvilket ligger 18 km. 727 m. närmare Stockholm?

50. Persson hade 4000 kbf. kalk, sålde deraf 3 672
kbf.,- köpte sedan 5 098 kbf. och 736 kbf. och sålde

slutligen 3959 kbf. och 1868 kbf. Huru mycket var
osåldt?

IX.
Bl: d8 3 en Bonet rr
53. . a) 7.376. b) 8.895. ec) 9.924.
54. a) 5.395. b) 5.674. ec) 8.489.

55: 9720) 56. a) 10.200. b) 10.708.

OK oma) dör a b)röda Kö

58:02) 56. 637." b) 68. 789.

39. a) 85 >< 3658. b) 93.4009. c) 94 > 7 806.
60. a) 100 > 40: b) 100.55: ec) 100.606.

61. a) 400. 45. b) 500. 368. ec) 600. 7 054.

d) 209. 3 504; 62. 756.113 759.
63. 837.220 036. 64. 8.125. 109.
65. 1000 >< 15 >< 15. 66. 1000> 27 > 27.
67. 1004 >< 748. 68. 3000 > 45.
69: 821 70. 72 045 > 18 908.

71. a) 25. (34 + 126). b) 78. (112 — 45).

Anm. Mångfaldigande utföres före sammanläggning eller från¬
dragning. 1 annat fall användes parentes.

12. a) 215. (5—5). b) 64.(35.37 — 1295).

73. Huru mycket rymma 240 kärl, om hvarje kärl
rymmer a) 15 liter? b) 16 1.2 e) 29 1.2. d) 30 1.7 e) 42
1.? f) 60 1?- och g) 92 1.2

74. Huru mycket kosta 284 kilogram bönor, då
hvarje kg. kostar 35 öre?

79. I hvardera af 5 bokhyllor funnos 9 rum och 46
böcker i hvarje rum. Huru många voro alla böckerna?