OCR Output

a) spinneriet? b) telegrafstationen? c) folkskolan? d)
Huru långt mellan spinneriet och tullbuset fram och
tillbaka?

23. Under åren 1871—1875 skötos i Sverige föl¬
jande rofdjur: 259 björnar, 229 vargar, 526 lon, 504
Järfvar, 42 939 räfvar, 627 örnar, 10 321 hökar. Huru
många rofdjur skötos under dessa år?

24. Den 1:sta Januari 1879 utgjorde befolkningen
1 Kristinehamn 4 818 personer, i Vexiö 4615 pers., i
Visby 6985 pers., i Karlskrona 18 240 pers., i Falun
6 953 pers., i Södertelge 3 152 pers., 1 Eskilstuna 7 438
pers. Huru många invånare i dessa städer tillsamman?

25. Åren 1867—76 utvandrade från Sverige 9 334,
27 024, 39 064, 20003, 17450, 15915, 13580, 7 791,
I 727, I 418 personer. Huru många voro de alla?

VIII.
26. 8000 -—2 000. 27. 9000 — 4 000.
28. Hvad återstår, om 333 drages 3 ggr från 1000?

29, » » >» 666 » 3 » 2 000?
30. » » EN » 9 » 3 000?
dl. > » » 789 » 1) » 10 000?
32. » » » 999 soolfö » 15 000?
d0:0LN080:-8 HO 34. 34023 — 18 254.

35. 52 007 — 18 049. 36. 105060 — 58 784.

37. 200900 — 1.365. 38. 35184 — 20 080.

39. 102003 — 57 628. 40. 700001 — 398 765.

41. 20201 020 — 9 182 604 — 11 018 337.

42. 12608 — 7 984 — 2 436 + 527 — 258 + 71.

43. En bryggare köper 3965 kilogram korn, men
behöfver 7000 kg. Huru mycket behöfver han ytter¬
ligare köpa?

44. Huru stor skilnad mellan 16 009 hektoliter och
7 972 hektoliter?

45. Huru mycket är 7 613 meter mer än 2 948 m,,
och 2948 meter mindre än 7613 m.?

46. Karl XII var född 1682. Huru gammal var
han, då han a) segrade vid Narva år 1700 och b) dog
år 1718?