OCR Output

167. Hvaraf är 13 hg. en fyratioåttondedel?
168. En åkare bytte till sig en häst, som var värd
500 kr., mot en annan häst och 65 kr. Huru mycket
ansågs den sämre hästen värd?

169. Huru stort var ett arf, som delades mellan 5
syskon, då hvarje syskon erhöll 186 kr. 57 öre?

170. Huru stor skilnad mellan 7 meter 8 dm. och
22 m. 2 dm.?

171. Huru mycket rymmes i 9 mjölkflaskor, då i
hvardera rymmas 9 liter 8 deciliter?

172. Huru stor del af 612 är 36?

173. Hurra länge räcka?8 hllö25,1 Korn, då för
hvarje dag tagas 15 liter deraf?

174. Öm efter långsidan på en tafla kunna läggas 9
pappbitar, som äro 1 dm. långa och 1 dm. breda, d. v. s.
täcka en qvadratdecimeter, och efter bredden 7 sådana
rader; a) huru många få rum på hela taflan? b) Huru
lång och bred är hon? c) Huru många qvadratdm. är
hon?

175. Ett bord är 36 dm. långt, 24 dm. bredt. Huru
stor är dess öfre yta?

176. Ett golf är 6 m. långt, och dess yta är 30 qva¬
dratmeter. Huru bredt är det?

177. I en låda kan man på bottnen utefter dess
längd ställa 8 tärningar, som äro 1 dm. långa, 1 dm.
breda och 1 dm. höga, d. v. s. 1 kubikdecimeter, och
efter bredden 6 sådana rader. a) Huru många kunna
ställas på bottnen för att täcka den? b) Huru många
rymmas i hela lådan, om 5 sådana lager kunna ställas
på hvarandra? c) Huru många kubikdecimeter (kbdm.)
är lådan? d) Huru lång, bred och hög är hon?

178. Huru stor är en lår, som är 12 dm. lång, 8
dm. bred och 7 dm. hög?

179. Huru mycket rymmer en låda, som är 8 dm.
lång, 8 dm. br. och 7 dm. hög?

180. En annan låda är 120 kbdm. I ett hvarf kunna
på bottnen ställas 30 kubikdecimetertärningar. a) Huru
många hvarf få rum i lådan? b) Huru hög är hon?