OCR Output

46

141. Huru många kilogram: hvete erhållas för 45
öre efter 18 kr. hektolitern?

142. Huru stor del af 684 liter är 38 liter?

143. En handlande sålde under 1 vecka för 864 kr.
För huru mycket i medeltal om dagen?

144. Huru många personer skola dela 722 stockar,
så att hvar och en erhåller 19 stockar?

145. Med hvilket tal skall 36 mångfaldigas, för att
produkten skall blifva 828?

/ 800, +, 900, 869; 3, 446. 784. 905
146. 3) 300 ?) 100 Vr ÖV ar I) jr D Te8
954. py 861. ,y 656. gy 756. gy 852

147. 2) 55 ag I iv DV 18 I 2

148. Huru många hektoliter och liter utgöra 784
liter?

149. Huru mycket väger 1 liter vatten, då vattnet i
ett kärl, som rymmer 348 liter, väger 348 kilogram?

150. För ett arbete hade 24 personer 9 kr. 36 öre.
Huru mycket fick hvar och en?

VI. Blandade öfningsexempel.

151. 5152: : 158. (1542 155: 156:

157. 52 + 56 + 99 + 88 + 76.+ 55.

158. 19 + 87 + 99 4589 + 66:-L 444,

159. 45 + 20 + 99 + 85 + 56 + 279.

160. Drag 48 från 144 och återstoden från 275!

161. 96 ettören skola lika utdelas åt 12 barn. Huru
mycket får hvarje barn?

162. En korg skorpor väger 6 kilogram. Hvad väger
korgen, då skorporna väga 5 kg. 6 hg.?

163. Förvandla 79 m. 6 dm. till decimeter!

164. a) Huru många tunnland utgöra 34 hektar, då
I hektar är 2 tunnland? b) Hvad utgör arrendet för 26
hektar jord, då det för 1 hektar är 37 kr.?

165. Hvilket tal är 24-falden af 242?
166. Hvilket tal är 24-delen af 600?