OCR Output

au
121. Hvilken mångfald af 4 öre äro :32 öre?

Anm. Oftare, fast mindre rätt, säger man: Huru många gån¬
ger mer än 4 öre äro 32 öre?

122. Huru stor del af 32 öre äro 4 öre?

Anm. Oftare, fast mindre rätt, säger man: Huru många gån¬
ger mindre än 32 öre äro 4 öre?

123. Huru många gånger 4 öre äro lika med 32 öre?

124. Huru många gånger innehållas 4 öre i 32 öre?
| 125. Huru många kulor om 3 kilograms vigt kunna
| erhållas af 114 kg bly?

| 126. Huru många D5-öres frimärken erhållas för a)
60 öre? b) 80 öre? ce) I krona? d) 1 kr. 25 öre?

| 127. Hvilken mångfald af 7 meter äro 84 meter?

| 128. Om 184 hektoliter säd äro lika fördelade & 8
i båtar, huru mycket är lastadt på hvarje båt?
129. a) Huru många gånger 9 är 108? b) Huru:stor
| del af 108 är 9?
| 130. Om 9 hektoliter råg väga 648 kilogram, hvad
| väger 1 hl. råg?

Hob
HI 131. Hvilken mångfald af 7 är 581?

: 132. a) 3; b)-510.:10;.0).890:10; d)
i 440 660 960
| 133.-—-0) Sö b) 0 ec) 180
i 143; 252. 525. 837. 729
I 134. a) 7 b) TI” C) DT? d) 31” e) öv
20 C
| 135.--a) sö b) 7: C et dy O1I2138;:-€) EA

136. Huru många tolfter utgöra 300 stycken?

137. Huru många dussin utgöra 688 stycken?

138. Huru mycket kostar 1 hektoliter hvete, då 14
hektoliter hvete kosta a) 196 kr.? b) 224 kr.? c) 266 kr.?

139. Huru många hektoliter hvete erhållas för 375
kr. efter 15 kr. hektolitern?

140. På ett tak finnas 882 tegelpannor i' 49 rader.
Huru många i hvarje rad?