OCR Output

40

88. En person betalar 225 kr. i hyra 4 ggr hvarje
år. Huru stor är hyran för hela året?

89. Hyrorna i ett hus utgöra 140 kr. årligen; huru
mycket utgöra de a) för 5 år? b) för 6 år? c) för 7 år?

90. Huru mycket kosta 8 liter svagdricka, då 1 liter
mjölk kostar 9 öre?

91. 10.8 90 101 RR I0.DE

Huru många tiotal är hvarje produkt?

041-28) 2 RK. br tOe 2 Bra ce) 2058:

Anm. 20 och 8 uppställas ÖN uträkning sålunda

x 20
"7160
05.002 60-451 I byt60.155-—0) 40:24 IN). De
OnT rg IDEROD Lake
I 08-20- APGEK QpbT, NR 200 BA GAS.
98... Hvadiär SAR af..a). 34. och 19? b) 28 och
34? ce) 25 och 29? d) 29 och 31? -e) 29-:och 27?
99. Hvad kosta 168 stolar efter 5 kr. stycket?

100. Huru långt hinner ett fartyg på 34 timmar, då
det på 1 timme tillryggalägger 26 kilometer?

101. Huru mycket förtjenar en person på 24 veckor,
då han förtjenar 4 kr. hvarje arbetsdag?

102. Huru många månader utgöra 25 är?

103. Huru många minuter utgöra 13 timmar?

104. Huru många dagar utgöra 26 månader, om 1
månad är 30 dagar?

105. Då 1 liter tjära kostar 22 öre, hvad kosta 28 1.?

106.—-1 liter==3 qvarter; I tvbhf&ssönt> DP Bert
många qvarter= 328 1.? b) Huru många cm. =48 tum?

107. Huru många gram äro 8 hektogram, då 1 hekto¬
gram= 100 gram?
108. Huru långa äro 7 tygbitar tillsamman, då hvarje
bit säs 0m. 4 din. 2
Uppställning och uträkning: 3 m. 4 dm.
XT XT
21 m. 28 dm.=23 m. 8 dim: