OCR Output

36

49. Huru stort öfverskott, om man af 6 tiokronor
bortlånar 3 tiokr. och 5 enkr.?

50. Af 7 tioöringar och 3 ettöringar tagas 46 öre.
Huru mycket återstår?

51. Karl hade 8 tioöringar och 5 ettöringar; Emma
3 tioöringar och 6 ettörimgar. a) Huru mycket mer hade
Karl än Emma? b) Huru mycket mindre Emma än Karl?

52. Huru mycket skall läggas till 39 kr., för att sum¬
man skall blifva 65 kr.?

53. Huru mycket skall tagas från 94 bräder, för att
45 bräder skola återstå?

54. En skolgosse har 51 öre, en annan 26 öre. Huru
stor skilnad?

55. Per skall betala Axel 72 kr., men eger blott 45
kr. a) Huru mycket fattas? b) Huru mycket behöfver
han ytterligare låna, om han af sin broder lånar 11 kr?

56. En klocka säljes för 39 kr., men har kostat 55
kr. Huru stor förlust?

57. En handlande köper socker för 568 kr., men
säljer det för 620 kr. Huru stor vinst?

58. En bonde köpte en häst för 500 kr., betalade
deraf kontant 484 kr. Huru mycket var han skyldig?

59. Af 300 gärdesgårdsstörar funnos qvar 198. Huru
många voro använda?

60. En gosse hade 712 meter till skolan och hem¬
tade en kamrat, som bodde 364 meter närmare. Huru
långt hade de sällskap?

61. I en skog upphöggos 841 famnar ved. Huru
många hade bortkörts, då 454 famnar voro qvar?

62. 88 kilogram smör nedlades i en tunna, som rym¬
mer 112 kg. Huru mycket kan ytterligare iläggas?

63. Ett tygstycke är 18 meter 4 dm. långt. Deraf
afklippas 9 m. 5 dm. Huru mycket utgör återstoden?

Uträkning: 18 m. 0 dm.
0 rt a

8 m "9 dm.