OCR Output

II. Sammanläggning eller Addition.
13. 25-29.

1

. .” €
Denna uppgift uträknas sålunda 206 törer

54 summa.
Den understrukna ettan, 1, i tiotalsraden angifver, huru många
tiotal funnos i summan af enheterna.

14. 2=20430+30.
15. x=21+37+18.
16. 2=374+69+10+48+79—+33.
| 17. 2=45+69+98--27+85+36.
| 18. 2=46-+54+67+89-95—+ 26.
| 19... 2=36-+55+47--72-+184--229-+66.

20. 2=44+65+89+37+98-+265+ 376.

21. 2=200-+300+-69-+78--386.

Dt ARN STR DR 160 INN

I3, pos464anr 107-246 3165-49,

24, Hvad är summan af 12 öre, 8 öre, 5 öre, 1 tio¬
öring, 19 öre, 7 öre och 26 öre?
bl 25. En flaska rymmer 15 liter, en annan 28 1.; en

tredje 36 1., en fjerde 47 1... Huru mycket tillsamman?

26. En bok är 228 sidor, en annan 34; en tredje
167, en fjerde lika många som de andra tillsamman.
Huru många sidor hafva alla 4 tillhopa?

27. I en skola funnos fem klasser. Till 1:sta klassen
hörde 46 barn, till 2:dra 48 barn, till 3:dje 36 barn,
till 4:de 39 barn och till 5:te 47 barn. " Huru många
barn gingo i den skolan?

28. Hvad är sammanlagda vigten af 7 säckar, vägande
98, 76, 67, 135, 49, 86 och 158 kilogram?

29. Axel är 37 år, hans fader lika många år äldre.
Huru gammal är fadern?

30... En” skolgosse köpte 1 bok papper för 25: öre,

; 1 ark ritpapper för 16. öre, 2 blyertspennor å 12 öre,
i 1 anteckningsbok för 38 öre och 2 stålpennor för 2 öre
stycket. Huru mycket kostade alltsamman?