OCR Output

Räkneuppgifter för folkskolan.

A. De fyra räknesätten inom talområdet
1—1000.

I. Återblick.

1. För huru många tiokr. och enkr. kan köpas lika
mycket som för 12 enkr.? 45 enkr.? 22 enkr.? 58 enkr.?

2. Huru många decimeter utgöra a) 2: meter? :b) 3
meter? c) 7 m.?.d) 8 m.? e) 4 m; I dm.?

3. Huru många deciliter utgöra a) 2 liter? b) 5 liter?
ec) 6 liter 7 deciliter?

4. Huru många liter och deciliter utgöra:a) 19 deci¬
liter. (dl.)? b) 60-d:?-0)58-dL2 dd) åt db?

5. Emedan 1 gram är 10 decigram, huru många
decigram utgöra a) 2 gram? b) 7 gram? Cc) 5 gram?

6. Huru många decigram utgöra a) 3 gram 2 deci¬
gram? b) 1 gram 5 decigram?

7. Huru många gram och decigram utgöra a) 37
decigram? b) 51 decigram? ec) 82 decigram?

Obs.! Huru många decimeter = 1 meter?

> > — deciliter =21 liter?
» > — decigram=21 gram?

8. Huru många tiotal utgöra 1 hundratal? 3 h.?
bo. 1 2 27 hä. 8 MOLTS Re ROME

9. En meter = 100 centimeter. Huru många centi¬
meter utgöra a) 3 meter? b) 6 m.? ec) 8 m. 40 cm.?

10. Huru många meter och centimeter utgöra a) 415
cm.? b) 703 em.? ec) 824 cm.?

11. Huru många hundrat., tiot. och enh. finnas i
talen 364, 408, 804, 840, 480, 643, 307, 704, 534, 453,
403? Utsäg dessa tall

12. Beteckna sjubhundrasextiofyra, fyrahundrasextio¬
sju, femhundraåtta, åttahundrafemtio, sjuhundratre!