OCR Output

24

19. För en. ko begäres 74 kr. En köpare bjuder
18 kr. mindre. Huru mycket bjuder denne?

20. En fiskare sålde 65 ålar en vecka. Föregående
vecka sålde han 26 ålar mindre. Huru många sålde
han då?

21. Ur ett kärl, som rymmer 64 liter, tappades 28
liter. Huru mycket var qvar?

22. Nils och August dela-92 öre så, att Nils får
53 öre; huru många öre får August? Huru många öre
mer får Nils än August?

23. En gosse skulle gå 95 meter för att besöka en
kamrat, men möter denne 37 meter från hans hem.
Huru långt hade han då gått?

24. Huru många timmar hafva förflutit från klockan
6 förmiddagen till kl. 2 eftermiddagen samma dag? från
kl. 2 em. till kli.2 e..m. följande dag? från kl. 3 e.
m. till kl. 7 e. m. följande dag?

25. På en vågskål stå 3 tiokilogramvigter, 1 fem¬
kilogramvigt och 1 tvåkilogramvigt. Huru många kilo¬
gram tillsamman?

26. Huru många dagar är tiden från och med 1
Mars till och med 19 April?

Ledning: Dagarves antal i de olika månaderna angifves af:
Tretti" dagar ha" November, April, Juni och September, Tjuguåtta
en allén', Alla de öfriga trettioen.

27. Huru många dagar från den 3 April till måna¬
dens slut? från den 4 Augusti till månadens slut? från
den 16 Oktober till årets slut?

28. En person skördade 83 hektoliter korn, sålde
15 hl., 39 hl. och 27 hl. Huru mycket återstod?

29. Erik köpte en bok för 75 öre. Han hade 1
tjugufemöring, 2 tioören och 5 femören. Huru mycket
fattades?

30. En annan skulle betala 95 öre, men hade blott
2 tjugufemören, 1 tioöre och 4 tvåören. Huru många
öre behöfde han ytterligare?