OCR Output

20

8. En hektoliter hvete kostar 15 kr., 1 hektoliter
(bl.) hafre 7 kr. Huru mycket dyrare är hvetet?

9. I en korg lades först 1 dussin nystan, derefter
4 stycken. Deraf användes 8. Huru många voro qvar?

10. August är 4, Erik 5, Ebba 8 år. Anna är 12
år yngre än deras sammanlagda ålder. Huru gammal
är hon?

EEE RER SR Tr SR vä RE:

TOR == FORE 1 STO 0 OT SN:
3.3=-g. 42 IFRKH=N IRKÖP NN
QAR, LR tär: ID ORT KÖREN LÄRD.
AB 0 ER. ÖL EER DOEE TR OVAN.
12:4==Ö.0 16:4--92-15:5-—2. 18:6-—=2. 12:6-=X.
FL 22 Ar Pr BA Ne

SVA: 720 16:8-018:95 9 FT 0Eö, RONNA
På ett gärde såddes 3 hektoliter säd. Skörden var
6 gånger så stor. Huru många hektoliter utgjorde den?

DR NS FÖR 0 3

10. Åt huru många hästar räcka 16 hästskor?

Talen 1--99.

L. 1. Huru många öreslantar utgöra 1 tioöre; 6, 3,
4, 5, 9 tioören?

2. Huru många ettören gälla så mycket som 5 tioör.
och 3. ettör.? 3 tioör. och 5. :ettör;? 6. tioör. och 1
ettör.? 2 tioör. och 8 ettör.?

et Huru många tioören gälla lika mycket som tjugu,
90 ettören?
SÅ Huru många tioören och ettören äro lika med
tretton, 29, 46 ettören?
5. Hur många enheter innehålla 6 tior? 2 tior?
5 tior 2 enh.?
6. Uppdela i tior och enheter: 25, 46, 92, 29, 73,
37, 08, 30, 41, 141