OCR Output

14

12.:1:10 1 =2:0 40: 2-9. int0rbee. 110102.
13. Om ett bord kostar 5 kr., hvad kosta 2 dylika?

14. Om 1 lampa kostar 2 kr., huru mycket kosta 5
dylika?

15. Om för 1 tiokrona erhållas 5 lika dyra dynor,
huru mycket kostar hvarje dyna?

16. Huru många ark papper erhållas för 1 tioöre,
då hvarje ark kostar 2 öre?

17. Om 5 famnar ved köras på 10 lass, på huru

många lass köres 1 famn, då lika mycket tages på
hvarje lass?

Tiotalen.

6. 1.-10-+20=2; 10+40=2. 10-480 =z.
10--60=2:-—1T0-4-50=2; 1-40— 10==20: 160-102;
80=410=3x, 2905-10-21 -70-—=IN0=y;

Märk! 10 utsäges: I tiotal; 20 utsäges: 2 tiotal; o. 8. v.

2.0:20+30=2. 30430=2. 20--60=2. 30-40.
40-+-50=2. 2+10=30. 241020. 10+2=90.

3. 90—20—2. 90--2=70. " 20==80-—2. " 30=70-—42.

4. I Axels sparbössa lades 5 tioören, 3 tioören och
1 tioöre. Huru mycket tillsamman?

3. Anna fick 8 tioören. Deraf användes 3 tioören
till pennor. Det öfriga sparades. Huru mycket sparades?

6. Andersson hade 4 tiokronor qvar, sedan han köpt
säd för 5 tiokronor. Huru mycket hade han före sgä¬
desköpet?

7. 2102 2 201. 2:30=2 Vi 40.
20:2=>z. 40:2=xL 607: Qui 80 2.
20:1=>2. 20:10=2-2.

8: VBL10 =S 805. 30 AV. 30: 3=zX.
60:3=2, 90:3=g.

9. 4=<10=2. 4>X<20==2, ö>Xl0=g ss 40:4a==gq.
80:4= 2. 50:50